دریافت بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام,نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام,ارزش دفتری,ارزش بازار,اندازه شرکت با بازده سهام,اندازه شركت,نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار,بازده سهام,شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,روش SMB، روش HML,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود پژوهش

با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


چكیده:
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمایه گذاران به منظور انتخاب بهینه در سرمایه گذاری سهام ، نیازمند اطلاعاتی از قبیل میزان سود آوری سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهای مالی و بازده سهام شاید بتواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شركت ها جهت نیل به اهداف مورد نظر باشد. این تحقیق که از نوع تحقیق توصیفی – همبستگی بوده ، به بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد 56 شرکت در طی دوره زمانی 86–1382 از بین شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته و تشكیل پرتفوی بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معنی دار بودن الگوها نیز با استفاده از آزمون آماری F ، آزمون T ، ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون دوربین – واتسون ، و بررسی مفروضات رگرسیون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.
واژگان كلیدی: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، بازده سهام، شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

فهرست مطالب:
چكیده:
مقدمه:
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1-مقدمه :
2-1 بیان مسأله
3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق
4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
5-1 اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کلی
2-5-1 هدف ویژه
6-1 چارچوب نظری تحقیق
7-1 فرضیات تحقیق
8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه:
2-2 بازار مالی:
1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه
2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی
3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)
4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات
2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی
1-2-2-2 بازار پول
2-2 -2-2 بازار سرمایه
3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
5-2 تعریف بورس اوراق بهادار
6-2 دارایی
1-6-2 دارایی مالی
7-2 اوراق بهادار
8-2 سهام عادی
9-2 بازده سهام
1-9-2 مفهوم بازده
10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار
1-10-2 بازده تحقق یافته
2-10-2 بازده مورد انتظار
11-2 اجزای بازده
1-11-2 سود دریافتی
2-11-2 سود(زیان)سرمایه
12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت
1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت
13-2 شاخص های اندازه
1-13-2 میزان دارایی شرکت
2-13-2 میزان فروش کل شرکت
3-13-2 لگاریتم فروش کل
4-13-2 تعداد پرسنل شرکت
5-13-2 ارزش بازار شرکت
14-2مفهوم ارزش
15-2 انواع ارزش
1-15-2 ارزش اسمی
3-15-2 ارزش بازار
4-15-2 ارزش انحلال
5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت
6-15-2 ارزش ذاتی
7-15-2 ارزش منصفانه
16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )
17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی
18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز
19-2 مدل های تعادلی
1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ
1-3-19-2 عامل اندازه
2-3-19-2 عامل ارزش
24-2 پیشینه تحقیق
1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران
2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3- مقدمه
2-3 روش تحقیق
3-3 جامعه مطالعاتی
4-3 قلمرو تحقیق:
1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :
2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :
3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :
5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق
6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات58
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه:
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها
3-4 آزمون فرضیه ها
1-3-4 فرضیه اول
2-3-4 فرضیه دوم
4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره
5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه
6-4 آزمون هم خطی
7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5-مقدمه
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره
3-5 نتیجه گیری
4-5 پیشنهاد هایی مبنی بریافته های تحقیق
5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
6-5 محدودیت های تحقیق
پیوستها:
پیوست الف:
پیوست ب:
پیوست ج:
پیوست د:
پیوست ه:
منابع و ماخذ:
منابع فارسی:
منابع لاتین:
منابع اینترنتی:
چکیده انگلیسی .......................................................................................................
نگاره 1-1: یافته های تحقیقات در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام
نگاره 1-4 : توصیف متغیرها با شاخص های مرکزی، پراکندگی و نمودار توزیع داده ها (Statistics)
نگاره 2-4 : آزمون كلموگروف- اسمیرنف در سطح هر پرتفوی
نگاره 3-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و بازده
نگاره 4-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و بازده واقعی S/H
نگاره 5-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و بازده واقعی S/H
نگاره 6-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده
نگاره 7-4 : تحلیل واریانس بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H
نگاره 8-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی ….S/H
نگاره 9-4 : ضریب همبستگی و ضریب تعیین و آزمون دوربین- واتسون در ارتباط با اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی
نگاره 10-4: متغیرهای رگرسیون چند گانه
نگاره 11-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H
نگاره 12-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M
نگاره 13-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L
لیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H
نگاره 15-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M
نگاره 16-4 : تحلیل واریانس بین لگاریتم اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L
نگاره 17-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/H
نگاره 18-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/M
نگاره 19-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی B/L
نگاره 20-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/H
نگاره 21-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/M
نگاره شماره 22-4 : ضرایب معادله رگرسیون بین لگاریتم طبیعی اندازه شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی S/L
نگاره 23 -4 : تحلیل شاخص وضعیت و مقادیر ویژه متغیرهای مستقل
نگاره 24-4: وضعیت هم خطی بین متغیرها
نگاره 25-4 خلاصه نتایج فرضیات
نمودار1-1 : رابطه بین اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار جهت تشکیل پرتفوی
نمودار1-3: رابطه بین هدف، روش و ابزار
نمودار 1-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی
نمودار 2-4 : معادله رگرسیون بین اندازه شركت و بازده واقعی S/H
نمودار 3-4 : نمودار هیستوگرام در بازده واقعی
نمودار 4-4 : معادله رگرسیون بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده واقعی S/H

ادامه مطلب و دریافت فایل

پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI:پرسشنامه اختلالات تغذیه اهواز AEDI,پرسشنامه ,اختلالات تغذیه, اهواز AEDI

پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد:دانلود پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد,پیاده راه 15 خرداد,آشنایی با پیاده راه 15 خرداد,پروژه پیاده راه ,بررسی پیاده راه 15 خرداد,پاورپوینت بررسی و تحلیل پیاده راه 15 خرداد,پاورپوینت پیاده راه 15 خرداد

پاورپوینت اصول گودبرداری:اصول گودبرداری,پاورپوینت اصول گودبرداری,دانلود پاورپوینت اصول گودبرداری,انواع روش‌های پایدار سازی گود,پاورپوینت انواع روش‌های پایدار سازی گود,دانلود پاورپوینت انواع روش‌های پایدار سازی گود,نشانه‌های خطرناك بودن گود,پاورپوینت نشانه‌های خطرناك بودن گود,دانلود پاورپوینت نشانه‌های خطرناك بودن گود,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی

پاورپوینت طراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی:پاورپوینت نحوه ظراحی سيستم ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی ,حمل و نقل ريلی ,پاورپوینت HSE در حمل و نقل ریلی,ارزيابی ريسك و مديريت بحران در بخش حمل و نقل ريلی ,ساختار سازماني HSE در اداره راه آهن تهران,FMEA,پاورپوینت حمل و نقل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی:پیشینه تحقیق هوش معنوی ,مبانی نظری هوش معنوی ,تعریف هوش معنوی ,تاریخچه هوش معنوی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش معنوی ,هوش معنوی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

نرم افزار اندروید از بین بردن موهای زائد بدن و صورت با روشهای خانگی و طب سنتی:دانلود نرم افزار رایگان اندروید ازبین بردن موهای زائد بدن وصورت باروشهای خانگی وطب سنتی,نرم افزار اندروید از بین بردن موهای زائد بدن و صورت با روشهای خانگی و طب سنتی

پاورپوینت پست مدرنیسم چیست:پاورپوینت پست مدرنیسم چیست,دانلود پاورپوینت پست مدرنیسم چیست,پاورپوینت رایگان پست مدرنیسم چیست,پاورپوینت پسا مدرنیسم چیست,پاورپوینت مدرنیسم چیست,پاورپوینت هنر پست مدرن,دانلود پست مدرنیسم چیست,پست مدرنیسم چیست,تحقیق پست مدرنیسم چیست,پروژه پست مدرنیسم چیست,دانلود پاورپوینت پسا مدرنیسم چیست,دانلود پاورپوینت مدرنیسم چیست,دانلود پاورپوینت ه

پاورپوینت خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی:پاورپوینت,خواص فیزیکی و مکانیکی ,محصولات کشاورزی,فیزیکی و مکانیکی ,خواص فیزیکی,,,,

اثرات کامفر بر تحریک­ پذیری و فرآیندهای سلولی دخیل در الگوی فعالیت صرعی در نورون­ های حلزون:پروپوزال, کامفر , تحریک­ پذیری , فرآیندهای سلولی , الگوی فعالیت صرعی , نورون­ های حلزون

پاور پوینت سنجش مسئولیت:تعاریف مسئولیت,سنجش مسولیت,هدف حسابداری,مراکز مسئولیت,مرکز هزینه,مرکز درامدر,پاوپوینت سنجش مسئولیت,سنجش مسئولیت,حسابداری,مسئولیت حسابداری