دریافت سیستم های تشخیص وسایل نقلیه

هم اکنون فایل با مشخصه ی سیستم های تشخیص وسایل نقلیه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:دانلود پروژه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,دانلود تحقیق سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,دانلود مقاله سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,دانلود پژوهش سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,دانلود پایان نامه سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,دانلود رساله سیستم های تشخیص وسایل نقلیه,تحقیق ,پژوهش ,مقاله ,پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود پژوهش ,دانلود مقاله ,دانلود پروژه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

در سال های اخیر نظارت بر ترافیک و ایمنی وسایل نقلیه اعم از خودروها ، قطارها ، کامیون ها ، .... مورد توجه کمیته های حمل و نقل هوشمند قرار گرفته است .جهت بررسی سیستم های که ما را به اهداف فوق برساند ، نیاز به تشخیص وسیله ی نقلیه است تا بتوان پردازش ها و اقدامات لازم را به عمل آورد . لذا طبق تحقیقات به عمل آمده ، تجهیزات و روش های مختلفی ما را در این مقوله یاری می کنند و عبارتند از :

1-پردازش تصاویر بدست آمده توسط دوربین های تامین شده بدین منظور

2- سیستم های ویدئویی نصب شده بر سکو های هوایی

3- بررسی تصاویر جاده ای مبتنی برپارامترهای سه بعدی

4- سیستم های مبتنی بر مشخصه های محلی وسیله ی نقلیه در یک تصویر

5- بکار گیری الگوریتم مبتنی بر استخراج ویژگی از طریق تغییر شکل های خاص

6- بکارگیری مدل سه بعدی توسعه داده شده بر پایه ی عناصر لبه ی وسیله نقلیه

7- سیستم های مبتنی بر یادگیری با ناظر (شامل یک سیستم کک راننده و یک سیستم وسیله نقلیه خود گردان)

8- تشخیص مبتنی بر تشخیص سیگنالهای ویژه ی ارسالی

از طریق روش های فوق ، به کمک یک بانک اطلاعاتی شامل چندین وسیله نقلیه نمونه که از تصاویر واقعی جاده استخراج شده اند ، آزمایشات ویژه و متنوعی بر روی وسایل نقلیه انجام می شود و کارایی هر روش جهت تشخیص صحیح در کوتاه ترین زمان ممکن ثبت می شود و مورد استفاده های بعدی قرار خواهد گرفت .

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل یکم- تشخیص وسایل نقلیه ی جاده ای در تصاویر دوربینی

1-1- نواحی کاندید شده مورد نظر

1-1-1- تشخیص و ردیابی خط

1-1-2- وسایل نقلیه مورد نظر

1-2- تشخیص وسایل نقلیه

فصل دوم - سیستم تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر ویژگی های محلی با استفاده از برد بینایی موازی

2-1- الگوریتم تشخیص

2-1-1- تکنیک پنجره مشخصه

2-1-2- تکنیک فضای مشخصه

2-1-3- انتخاب مشخصه ی ویژگی

2-1-4- عملیات انتخاب

2-2- الگوریتم بردار تدریجی

2-3- آزمایشات تشخیص وسایل نقلیه

2-3-1- وسایل نقلیه همراه با موانع جاده ای

2-3-2- تشخیص وسایل نقلیه

فصل سوم - تشخیص اتوماتیک وسایل نقلیه در توالی از تصاویر هوایی با نرخ فریمی پایین

3-1- نظارت ترافیک

3-2- خط مشی کلی

3-3- تشخیص وسیله نقلیه

3-3-1- روند تشخیص

3-2-2- پارامترها ی وسیله نقلیه

3-3-3- تطبیق

3-4- ارزیابی تشخیص

3-4-1- طرح ارزیابی

3-4-2- اجرای تشخیص و ردیابی

3-4-3-هماهنگی حرکتی

3-4-4- مقدار نهایی

3-5- بررسی الگوریتم

فصل چهارم - تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه جاده ای به طور همزمان بوسیله مدلی مبتنی بر بینایی متمرکز

4-1-2- پردازش مراحل تشخیص و ردیابی

4-1-3- شناسایی جهت تشخیص و توابع هزینه ی آن

4-1-4 - ارزیابی الگوریتم

4-2- کاربرد تشخیص و مکان یابی وسایل نقلیه ی جاده ای

4-2-1- مدل سازی شی در دنیای سه بعدی

4-2-2- فازهای یادگیری

4-2-3- تشخیص و توابع هزینه

4-2-4- مکان یابی وسایل نقلیه

4-2-5- ردیابی وسایل نقلیه

فصل پنجم - تشخیص وسایل نقلیه با استفاده از یادگیری با ناظر

5-1- طرح کلی مدل پیشنهادی

5-2- بهبود تابع تشخیص نمایی اصلاح شده (ام کیو دی اف)

5-3- آزمایشات انجام شده

فصل ششم- تشخیص وسایل نقلیه مبتنی بر تغییر شکل های فوریه ، موج ضربه ای کوچک و منحنی ضربه ای

6-1- استخراج ویژگی

6-1-1- تغییر شکل یافتن فوریه

6-1-2-تغییر شکل یافتن از طریق موج ضربه ای کوچک

6-1-3- تغییر شکل یافتن از طریق منحنی ضربه ای

6-1-4- طبقه بندی

6-2- نتایج آزمایشات

6-2-1-آنالیز تطبیقی توصیف گر فوریه ای، موج ضربه ای و منحنی ضربه ای

6-2-1-1- تغییر شکل فوریه ای

6-2-1-2- تغییر شکل موج ضربه ای

6-2-1-3- تغییر شکل منحنی ضربه ای

6-2-2- کاهش ابعاد بردارهای مشخصه(عوامل مشترک فوریه ،موج ضربه ای ومنحنی ضربه ای)

فصل هفتم - مدل تغییر پذیر عمومی برای تشخیص وسایل نقلیه

7-1- مدل پارامتریزه شده

7-2- جمع آوری اطلاعات

7-3- پایداری ساختار بهبود یافته

7-4- تجزیه و تحلیل اجزای اصلی

فصل هشتم - تشخیص واگن های ریلی در طرح های بازتابشی

8-1- تشخیص سیگنالی

8-1-1- روش کار

8-1-3- توضیح سناریو

8-1-4- روش انجام آزمایش

8-2- تئوری تشخیص سیگنالی

8-3- آزمایش فاصله ی تشخیص

8-3- 1 روش کار

8-3-2- طراحی آزمایش

8-3-3- توضیح سناریو

8-3-4- روش انجام آزمایش

نیتجه گیری

منابع و مآخذ

1

3

4

4

5

6

11

11

12

13

13

14

15

17

17

19

21

21

22

24

26

27

28

29

29

30

31

31

31

33

34

34

34

35

36

37

37

38

38

41

41

43

44

46

47

47

47

48

48

49

49

50

50

50

50

53

54

55

57

57

59

60

60

63

64

65

66

66

67

68

69

71

72

فهرست شكلها

عنوان

صفحه

شكل 1- 1- نمونه های تشخیص خطی در توالی از تصاویر 5

شكل 1- 2- ایجاد نواحی كاندیده ی مورد نظر در توالی از تصاویر 6

شكل 1-3- تجزیه ی یك ناحیه ی كاندیده به 3 زیر ناحیه 7

شكل 1-4- ورودی نرمالسازی شده در دسته بندی 8

شكل 1-5- ساختار كلی 2 مرحله از دسته كننده اس وی ام 9

شكل 1- 6- تشخیص وسایل نقلیه در توالی از تصاویر 10

شكل 2- 1- تكنیك پنجره مشخصه 14

شكل 2-2- تصاویر با زاویه دید بالا در آزمایشات 17

شكل2 -3- مدلهایی از دو وسیله نقلیه( تصاویر آموزشی ، مشخصه های محلی ،مشخصه های كد ،مجموعه ای از كدهای مشخصه) 18

شكل 2-4- نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه كد مشخصه

شكل 2- 5- 9 تصویر آموزشی

شكل 2-6- نقاط مشخصه در 9 تصویر آموزشی و مجموعه كد مشخصه

شكل 2-7- نمونه های از تشخیص

شكل3- 1- نتایجی از استخراج خطوط

شكل 3-2- نتایجی از تشخیص حبابی

شكل 3-3- نمونه هایی برای حركات ممكن و ناممكن خودرو

شكل3-4- رفتار صف گونه ی وسایل نقلیه

شكل3- 5- (a اولین تصویر تشخیص خودرو ، (b دومین تصویر با دو تطبیق M12 برای C1 26

(c سومین تصویر با سه تطبیق M23 برای هر C2 ، (d چهارمین تصویر با تطبیق های M13

شكل3-6- تخمینی از مسیر حركت خودرو

شكل3- 7- قاعده كلی از تصویر مبتنی بر روش تطبیقی

شكل3- 8- نمودار پردازش ارزیابی تطبیقی برای یك خودرو

شكل 3- 9- نتایج تشخیص خودرو در تصویر آزمایشی: (a تشخیص ویایل نقلیه در اولین تصویر ،

(b خودروهای وابسته در دومین تصویر c )موقعیت های تشخیص نهایی در سومین تصویر

شكل 4-1- نمودار سازمانی ساده شده از پردازش تشخیص

شكل 4-2- 18 مشخصه تطبیقی Fi مدل وسیله نقلیه

شكل4-3- سیستم مختصاتی جهان ، دوربین ، شیء

شكل 4- 4- تشخیص وسیله نقلیه سطح بالا

شكل4-5- فاصله تقریبی وسایل نقلیه

شكل 4-6- موقعیت جانبی وسایل نقلیه

شكل 4-7 نمونه هایی از تشخیص و مكان یابی وسایل نقلیه

شكل 5-1- طرح كلی مدل پیشنهادی تشخیص وسایل نقلیه

شكل 5- 2- نمونه هایی از مناظر جاده

شكل 5-3- نرخ طبقه بندی

شكل 1-6- مقایسه ی كارایی تقریب منحنی ضربه ای و موج ضربه ای

شكل 2-6- یك نمونه از تغییر شكل منحنی ضربه ای دیجیتال از تصویر پژو 206

شكل7- 1- نمونه هایی از مدل 29 پارامتری

شكل7- 2- منظره آزمایشی برای مجموعه داده ی نمونه

شكل3-7- 8 زیر مدل

شكل 7-4- اولین و آخرین فریم از توالی استفاده شده برای آزمایش پایداری ساختار تكنیك بهبود یافته

شكل 7-5- درصد واریانس در 29 پارامتر تغییرپذیر

شكل7-6- مدل تغییرپذیری خودرو

شكل8-1- طرح های بازتابشی واگن باربری

شكل8-2- طرح های بازتابشی واگن باربری روباز (طرح كامیون)

شكل 8-3- طرح سناریوی پایه

شكل8-4- ابعاد وسیله ی نقلیه

شكل8-5- میدان دید پیشروی ناظر ساكن

شكل8-6- چهار خروجی تئوری تشخیص سیگنالی

شكل8-7- مسیر شبیه ساز

شكل8-8- میدان دید پیشروی راننده

5

6

7

8

9

10

14

17

18

19

19

20

20

22

23

25

25

26

27

27

29

32

35

35

36

38

39

39

40

43

45

45

48

49

54

55

56

57

58

58

61

61

63

64

64

66

68

69

فهرست

لیست علایم و اختصارات

سانتیمتر (Centimeter)

Cm

هرتز(hertz)

Hz

مایل((mile

متر بر ثانیه(meter/second)

پیكسل(pixel)

m/s

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با انواع نمای ساختمانی :پاورپوینت آشنایی با انواع نمای ساختمانی ,نمای ساختمان,انواع نمای ساختمان,نمای سنگ,نمای ترکیبی,نمای چوب,نمای کامپوزیت,نمای آجری,نمای اسپایدری,نمای فریم لس,نمای لامل,نمای شیشه ای,نمای خشک,

پاورپوینت درس 6 آمادگی دفاعی کلاس دهم پدافند غیر عامل:پاورپوینت درس 6 آمادگی دفاعی کلاس دهم,پاورپوینت پدافند غیر عامل,پاورپوینت آمادگی دفاعی کلاس دهم,پاورپوینت درس پدافند غیر عامل

پاورپوینت ارزیابی كیفیت اجرایی ماشین های حفاری:پایان نامه,پاوپوینت,ارزیابی,كیفیت,اجرایی,ماشین های حفاری

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان:شوخ طبعی ,سلامت روانی ,دانشجویان

بررسی اثر بخش آموزشی مهارتهای اعتبارتی بر سلامت روان شناسی دانش:اثر بخشی, آموزشی, مهارتهای اعتبارتی , سلامت روان شناسی دانش,سلامت روان,تعارض,سبکهای حا تعارض,روان شناختی,بهداشت روانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی:مبانی نظری وپیشینه تحقیق مشاوره گروهی ,مبانی نظری پایان نامه مشاوره گروهی ,مبانی و پیشینه نظری مشاوره گروهی ,فصل دوم پایان نامه مشاوره گروهی ,مبانی نظری مشاوره گروهی ,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشاوره گروهی ,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش مشاوره گروهی ,مشاوره گروهی

پاورپوینت روانشناسی رنگ ها بر روحیه:روانشناسی رنگ ها بر روحیه,پاورپوینت روانشناسی رنگ ها بر روحیه,دانلود پاورپوینت روانشناسی رنگ ها بر روحیه,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

بررسی خلاقیت و نوآوری در سازمان در بین كاركنان:خلاقیت , نوآوری , مدیریت خلاقیت ,سازمان های خلاق , افراد خلاق , تكنیك های خلاقیت ,طوفان فكری ,شش كلاه تفكر ,تفكر موازی ,گردش تخیلی , ارتباط اجباری

پاورپوینت سازه های بنایی:سازه‌‌های بنایی,سازه‌‌,پاورپوینت سازه‌‌های بنایی,دانلود پاورپوینت سازه‌‌های بنایی,مقاله سازه‌‌های بنایی,پروژه سازه‌‌های بنایی,دانلود پروژه سازه‌‌های بنایی,جزوه سازه‌‌های بنایی,دانلود سازه‌‌های بنایی,پژوهش سازه‌‌های بنایی,دانلود پژوهش سازه‌‌های بنایی,تحقیق سازه‌‌های بنایی,عمران,مقاله عمران,دانلود مقاله عمران,پروژه عمران,دانلود پروژه

ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش حسابداری , ارزیابی رابطه محافظه کاری در حسابداری و هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق ,دانلود نرم افزار ,دانلود پایان نامه ,دانلود پایان نا