دریافت فایل: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشاركت مردم در صنعت گردشگري

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشاركت مردم در صنعت گردشگري آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشاركت مردم در صنعت گردشگري ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مشاركت مردم در صنعت گردشگري ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,مشاركت مردم , صنعت گردشگري

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

گردشگری در دنياي امروز يكي از بهترين ابزارهاي تعامل و تبادل فرهنگي است . انسان پيشرفته امروزي به دلايل متعدد و براي ارضاي نيازهاي گوناگون خود اقدام به سفر و مسافرت مي نمايد . در راستاني اين مسافرتها، انسان امروزي سعي دارد سري هم به كره ماه بزند ! اقدام و اشتياق انسانها به مسافرت در دنياي كنوني صنعت بزرگ به نام گردشگری را به وجود آورده كه منبع درآمد بسياري از كشورها محسوب مي شود به طوري كه ميزان پذير ش توريسم در سال 2001 بالغ بر 463 ميليارد دلار بوده است .

- مجموعه مسافرت هايي را كه يه يك مقصد مورد نظر و بدون انگيزه اقامت طولاني انجام مي پذيرد فعاليت توريستي يا گردشگری مي گويند .

- گروهي به «گردشگری» به عنوان يك فعاليت اقتصادي مي نگرند و در نتيجه آن را يك صنعت مي دانند براساس اين ديدگاه گردشگری عبارت است از : بررسي عرضه و تقاضا در زمينه امكانات اقامتي ، پذيرايي و خدمات جانبي براي كساني كه خارج از منزل خود به سر می برند و همچنين، بررسي الگوهاي هزينه و ايجاد شغل كه از آن ناشي مي شود .» (شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، 1383)

- گروهي نيز آن را با ديد فني نگريسته و براساس آن تعريفی ارائه داده اند . از اين جمله است تعريفی كه در پژوهش با عنوان «پژوهش در گردشگری داخلي» در انگلستان براي جمع آوري اطلاعات صورت گرفته است .

(گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل براي مدت يك شب يا بيشتر با هدف گذراندان تعطيلات ، بازديد دوستان و اقوام، شركت در همايش هاي تجاري با هر هدف ديگري به جزء اموري از قبيل تحصيل شبانه روزي با استخدام نيمه دائم . » (پارسائيان، علي ، اعرابي ، سيد محمد، 1377)

گروه ديگر تعاريف ، بازتاب ديدگاه كساني است كه گردشگری را عامل روانشناختي به شمار آورده اند . «گردشگری ابزاري است كه مردم به وسيله آن در زمان فراغت از فشارهاي شغلي و الگوهاي روزمره زندگي در منزل با تجربه وضعيتها و مكانهاي تازه منافع روانشناسي كسب مي كنند. (الزامي ، مهدي ، زهره 1373)

بطوريكه مي توان گفت كه گردشگري به معناي مسافرت فرد و اسكان او در مكاني خارج از محيط معمولي ولي بمدت كمتر از يكسال و به منظور تفريح، كار و يا مقاصد ديگر است .

بنابراين گردشگري زير مجموعه اي از مسافرت است هنگامي كه مسافرت را انتقال از مكاني به مكان ديگر تعريف كنيم گردشگري كليه بازارهاي مسافرتي جهان را تحت پوشش خود و در چهار چوب خدمات رساني موقت به گردشگران قرار ميدهد.

- گردشگری: مجموعه فعاليتهاي افرادي كه به مكانهايي خارج از محل زندگي و كار خود به قصد تفريح، استراحت وانجام امور ديگري مسافرت مي كنندو بيش ازيكسال متوالي درآن مكان ها نمي مانند.

2-2-2- تعريف گردشگر

در سال 1964 ميلادي در كنفرانس بين المللي ترانسپورت، گردشگری و يا توريست را اين گونه تعريف كرده اند.

« گردشگر كسي است كه به منظور بازديد از نقاط ديدني، معالجه، تجارت، ورزش و زيارت به كشور ديگر سفر كند مشروط بر اينكه مدت اقامت از 24 ساعت كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد ودر فاصله اي كمتر از 70 كيلومتر انجام نگيرد.»

«سازمان جهاني جهانگردی » تعاريف زير را كه مورد قبول كميسيون آمار سازمان ملل قرار گرفته ارايه داده است كه ما نيز آنها را مبنا قرار ميدهيم:

گردشگر: كسي كه حداقل يك شب دراقامتگاه عمومي ياخصوصي درمحل مورد بازديد به سر برد . مسافران و مسافرت هاي زير در آمار گردشگری وارد نمي شوند :

پيله وران مرزي، مهاجران موقت و دايم، چادر نشين ها و عشاير ، مسافران عبوري مانند مسافران قطارها و كشتي ها كه از يك كشور عبور مي كنند حتي اگر يك شب نيز در آن كشور بمانند ، پناهندگان اعضاي نيروهاي مسلح ، ديپلمات ها (wto 2004)

فهرست مطالب

تعاريف و اصطلاحات گردشگری

تعريف گردشگری

تعريف گردشگر

مسافر

گردشگر

بازديد كننده

تور

تاريخچه گردشگری

گردشگری در جهان اسلام و قرآن كريم

گردشگری در دنياي حاضر

اَشكال گردشگری

گردشگری با انگيزه ماجرا جويان

گردشگری روستايي

گردشگری بوم شناختي (اكوتوريسم)

گردشگری حمل و نقل آبي

گردشگری مسكوني

گردشگری مذهبي

گردشگری قومي

گردشگری نوستالوژيك

گردشگری با توجه به هدف

گردشگری فراغتي و سرگرمي

گردشگری فرهنگي ، اجتماعي و مذهبي

گردشگری ورزشي

گردشگری تجارت و كسب و كار

گردشگری سمينارها و كنفرانسها

اهداف توسعه گردشگری

مزايای عمده گردشگری

برخی از نقاط ضعف گردشگری

گردشگری در ايران

جاذبه هاي گردشگری در ايران

جاذبه های فرهنگی ايران

جاذبه ها و مناظر طبيعی ايران

موانع توسعه گردشگري در ايران

برخی از مشکلات و موانع گردشگري در ايران

گردشگری در خوزستان

دستگاه های امنيتی در گردشگری

امنيت

امنيت قضايی

امنيت دسته جمعی

عوامل تهديد کننده امنيت

تجاوز

ستمگری و ستم پذيری

تهديد و ارعاب

رابطه بين جهانگردی و جرم

مشاركت

شرايط عمده اجراي مشاركت :

كاركردهاي مشاركت اجتماعي

مشارکت مردم و رابطه آن با امنيت

اعتماد به نظام جمهوری اسلامی

جهانگردی و رسانه ها

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود پروژه مبانی اصلاح نژاد آبزیان:مراحل تهیه گسترش های كروموزومی در ماهیان,تعیین جنسیت در ماهیان,Sex determination,ژن های كشنده بارز در ماهی تیلاپیا,تولید ماهیان یك شكل Uniform(هم شكل),تولید ماهیان مناسب برای پروار بندی,تولید ماهیان دو رگه برای ذخیره سازی در پیكره های آبی

پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ:پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ,پرسشنامه ,چند عاملی رهبری, MLQ

مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت قضایی، امام علی، نهج البلاغه:مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت قضایی، امام علی، نهج البلاغه,مبانی نظری آثار اجتماعی عدالت قضایی,مبانی نظری, آثار اجتماعی عدالت قضایی, امام علی، نهج البلاغه

قوه مجریه و قضاییه:قوه مجریه,قوه قضاییه,قوه مجریه و قضاییه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پیشینه و مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان:پیشینه ومبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,مبانی نظری و پیشینه نوآوری سازمانی,مبانی نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه نظری نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه ومبانی نظری, نوآوری ومزیت های آن برای سازمان,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی سیستمها و شبكه های الكتریكی:سیستم های الكتریكی,شبكه های الكتریكی,سیستمها و شبكه های الكتریكی,بررسی سیستمها و شبكه های الكتریكی,تحقیق سیستم های الكتریكی,مقاله شبكه های الكتریكی,تحقیق درمورد سیستم ها و شبكه ها,مقایسه شبكه های هوایی و زمینی,دانلود مقاله بررسی سیستمها و شبكه های الكتریكی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود

پاورپوینت مذاکرات تجاری و قرارداد:پاورپوینت مذاکرات تجاری و قرارداد,مفهوم مذاكره,مهارتهاي مذاكره,مراحل مذاكره,كسب آمادگي در مذاكرات,ارزيابي طرف مقابل,قرارداد و مفاد آن,نکات مهم در عقد قرارداد خريد,قرارداد و مفاد آن,پيگيري قرارداد,,

پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت شغلی:پیشینه ومبانی نظری تحقیق رضایت شغلی

پاورپوینت جاذبه های گردشگری اصفهان , کلیساهای تاریخی:جاذبه های گردشگری اصفهان کلیساهای تاریخی,پاورپوینت جاذبه های گردشگری اصفهان کلیساهای تاریخی,دانلود پاورپوینت جاذبه های گردشگری اصفهان کلیساهای تاریخی,کلیساهای تاریخی,پاورپوینت کلیساهای تاریخی,دانلود پاورپوینت کلیساهای تاریخی, کلیسای وانک, پاورپوینت کلیسای وانک, دانلود پاورپوینت کلیسای وانک,کلیسای گئورک مقدس,پاورپوینت کلیسای گئورک مقدس

پاورپوینت روش های تشخیص هویت بیومتریک:دانلود پاورپوینت روش‌های تشخیص هویت بیومتریک,روش‌های تشخیص هویت بیومتریک,Biometric Methods,تشخیص هویت,پاورپوینت آشنایی با نحوه تشخیص هویت,کامپیوتر,پاورپوینت روش‌های تشخیص هویت بیومتریک,تشخیص هویت بیومتریک