دریافت فایل: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ساختار سرمایه,مالکیت سهام,عملکرد شرکت,مالکیت مدیریتی,مالکیت نهادی,مالکیت خارجی,مالکیت دولتی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ، ساختار مالكیت و عملكرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 می­باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت­ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد:1) بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد، 2) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و 3) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالی که این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمی باشد.

فهرست مطالب

چكیده:1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه3

2-1 بیان مساله4

3-1 چارچوب نظری. 7

4-1 فرضیه های تحقیق. 8

5- 1 اهداف تحقیق. 9

6-1 اهمیت تحقیق. 9

7-1 روش تحقیق. 10

8-1 گردآوری اطلاعات.. 11

9-1 حدود مطالعاتی. 12

10-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه16

2-2ساختار سرمایه17

1-2-2 تعریف ساختار سرمایه17

2-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه18

1-2-2-2 نظریه درآمد خالص 18

2-2-2-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص 18

3-2-2-2 نظریه سنتی. 18

3-2-2 تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها19

1-3-2-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 19

2-3-2-2تئوری تبادل ایستا20

3-3-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 20

4-3-2-2 تئوری ساختار سازمانی. 21

4-2-2انواع ساختارسرمایه21

1-4-2-2 شرکتهای تمام سرمایهای (غیراهرمی )21

2-4-2-2 شرکتهای اهرمی. 22

5-2-2 اهمیت ساختار سرمایه23

6-2-2 هزینه سرمایه 24

1-6-2-2 هزینه حقوق صاحبان سهام 24

2-6-2-2 هزینه بدهی. 25

3-2چارچوب نظری تحقیق. 26

4-2 ساختار مالکیت.. 28

1-4-2حاکمیت شرکتی. 28

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی. 28

2-4-2 تئوری نمایندگی 29

3-4-2انواع مالکیت.. 30

1-3-4-2 سرمایهگذاران نهادی. 30

2-3-4-2 سرمایهگذاران شرکتی. 33

3-3-4-2 سرمایهگذاران مدیریتی. 35

4-3-4-2 سرمایهگذاران خارجی. 39

5-2 تمرکز مالکیت.. 39

1-5-2سهامداران عمده40

2-5-2سهامداران جزء. 41

6-2عملکرد شرکت.. 41

1-6-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )41

7-2پیشینه تحقیق. 42

1-7-2تحقیقات خارجی. 42

2-7-2 تحقیقات داخلی. 47

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه55

2-3 روش پژوهش.. 56

3-3 فرضیه های تحقیق. 56

4-3 جامعه و نمونه آماری. 56

5-3گردآوری اطلاعات.. 57

6-3 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی. 58

1-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش.. 58

2-6-3 مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش.. 60

3-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش.. 62

7-3 روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها64

8-3 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها64

9-3 رگرسیون چند متغیره65

1-9- 3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده66

2-9-3 مفروضات رگرسیون خطی. 66

3-9-3 آزمون استقلال خطاها67

4-9-3 آزمون مناسب بودن مدل. 67

5-9-3 آزمون معنادار بودن ضرایب.. 68

10-3 بررسی ساختار دادههای تركیبی و انواع مدلهای آن. 68

1-10-3 مدل اثر ثابت.. 69

2-10-3 مدل اثر تصادفی. 69

3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی. 70

1-3-10-3 آزمون چاو. 70

2-3-10-3 آزمون هاسمن. 71

4-10-3 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی. 71

1-4-10-3 آزمون ایم ، پسران و شین. 72

2-4-10-3 آزمون لین و لوین. 73

11-3 خلاصه فصل. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏77

2-4 توصیف نمونه آماری. 77

3-4 آمارتوصیفی داده‌ها78

4-4 تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون. 79

5-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 81

1-5-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. 81

2-5-4 آزمون استقلال خطاها81

3-5-4 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها82

1-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم82

2-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه سوم83

6-4 آزمون فرضیات تحقیق. 84

1-6-4 فرضیه اول. 84

2-6-4 فرضیه دوم85

3-6-4فرضیه سوم86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه89

2-5 خلاصه پژوهش.. 89

3-5 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش.. 91

1-3-5 فرضیه اول. 91

2-3-5 فرضیه دوم91

3-3-5 فرضیه سوم92

4-5 محدودیت‌های پژوهش.. 92

5-5 پیشنهادهای كاربردی پژوهش.. 93

6-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 94

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:107

منابع لاتین:109

چکیده لاتین:110

جدول 1-3 نمونه آماری تحقیق. 57

جدول 1-4 نمونه آماری تحقیق. 78

جدول2-4 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق. 78

جدول 3-4 آزمون چاو. 80

جدول4-4آزمون هاسمن. 80

جدول 5-4آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81

جدول6-4آزمون استقلال خطاها82

جدول7-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 85

جدول8-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 87

نمودار 1-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)83

نمودار 2-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(2)83

رابطه(1-2 )24

رابطه) 2-2)24

رابطه (3-2 )24

رابطه (4-2)25

رابطه(5-2)46

رابطه(1-3)58

رابطه (2-3)59

رابطه (3-3)59

رابطه (4-3)59

رابطه (5-3)59

رابطه (6-3)59

رابطه (7-3)59

رابطه (8-3)61

رابطه (9-3)62

رابطه (10-3)65

رابطه (11-3)66

رابطه (12-3)66

رابطه (13-3)69

رابطه (14-3)70

رابطه (15-3)70

رابطه ( 16-3)71

رابطه (17-3)72

رابطه (18-3)72

رابطه (19-3)73

رابطه (20-3)73

رابطه (21-3)74

رابطه (22-3)74

رابطه (23-3)74

ادامه مطلب و دریافت فایل

گزارش کاراموزی طراحی نیمكت:گزارش کاراموزی طراحی نیمكت,کاراموزی طراحی نیمكت,کارورزی طراحی نیمكت,دانلود گزارش کارآموزی طراحی نیمكت

پاورپوینت بررسی دوپینگ در ورزش:دوپینگ در ورزش,دانلود دوپینگ در ورزش,تحقیق دوپینگ ,مقاله در ورزش,دانلود دوپینگ ,دوپینگ , ورزش,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله, دانلودجزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت تحلیل فضای شهری(میدان و خیابان):دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری(میدان و خیابان),پاورپوینت تحلیل فضای شهری,پاورپوینت میدان شهری,تحلیل فضای شهری,خیابان,میدان,پاورپوینت تحلیل میدان ,تفاوت میدان و فلکه,طراحی فضای شهری,پاورپوینت طراحی فضای شهری,میدان شهری

پاورپوینت تاثیر آب و گیاه بر معماری:دانلود پاورپوینت تاثیر آب و گیاه بر معماری,تاثیر آب و گیاه بر معماری,آب در معماری,گیاه در معماری,عناصر و اجزاء باغ ,پاورپوینت تاثیر آب و گیاه بر معماری,معماری همساز با اقلیم ,پاورپوینت باغ ایرانی,باغ ایرانی

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84:آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایرانیت در سال 84,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایرانیت در سال 84 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت مدرسه و دانشکده معماری:پاورپوینت مدرسه و دانشکده معماری,پاورپوینت مدرسه معماری,پاورپوینت دانشکده معماری,پاورپوینت معماری,مدرسه و دانشکده معماری,مدرسه معماری,دانشکده معماری,معماری,مدرسه ,دانشکده ,پاورپوینت

پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه:آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه,پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه,دانلود پاورپوینت آشنایی مسئولان دفاتربا اصول و مهارت های لازمه,مدیریت,پاورپوینت مدیریت,دانلود پاورپوینت مدیریت,پاورپوینت,دانلود,دانلود پاورپوینت

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین:احکام فقهی و حقوقی, اسقاط جنین,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,پژوهش بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,تحقیق بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین,پروژه بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری,ریسك ورشكستگی ,شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و

پاورپوینت تربیت چیست:تربیت,تربیت چیست,پاورپوینت تربیت,پاورپوینت تربیت چیست,تحقیق درمورد تربیت,معنی و مفعوم تربیت,تربیت یا پرورش