دریافت فایل: بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی رابطه بین ساختار سرمایه، مالكیت سهام و عملكرد شركت‌ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ساختار سرمایه,مالکیت سهام,عملکرد شرکت,مالکیت مدیریتی,مالکیت نهادی,مالکیت خارجی,مالکیت دولتی

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه ، ساختار مالكیت و عملكرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1390 می­باشد. در این تحقیق که از اهرم مالی(نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها) به عنوان معیار ساختار سرمایه، از بازده دارایی ها به عنوان معیار عملکرد شرکت­ها استفاده شده، تاثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت(مالکیت نهادی، مدیریتی، شرکتی، خارجی) و تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 81 شرکت طی سال های 1385 تا 1390 در سطح اطمینان 95% نشان می دهد:1) بین ساختار سرمایه و عملکرد (کارایی) شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد، 2) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت و کارایی(عملکرد) شرکت ها رابطه مستقیم معناداری وجود دارد و 3) بین مالکیت مدیریتی، مالکیت خارجی و تمرکز مالکیت با ساختار سرمایه رابطه مستقیم معنادار وجود دارد در حالی که این رابطه برای مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی معنادار نمی باشد.

فهرست مطالب

چكیده:1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه3

2-1 بیان مساله4

3-1 چارچوب نظری. 7

4-1 فرضیه های تحقیق. 8

5- 1 اهداف تحقیق. 9

6-1 اهمیت تحقیق. 9

7-1 روش تحقیق. 10

8-1 گردآوری اطلاعات.. 11

9-1 حدود مطالعاتی. 12

10-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه16

2-2ساختار سرمایه17

1-2-2 تعریف ساختار سرمایه17

2-2-2 نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه18

1-2-2-2 نظریه درآمد خالص 18

2-2-2-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص 18

3-2-2-2 نظریه سنتی. 18

3-2-2 تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها19

1-3-2-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 19

2-3-2-2تئوری تبادل ایستا20

3-3-2-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 20

4-3-2-2 تئوری ساختار سازمانی. 21

4-2-2انواع ساختارسرمایه21

1-4-2-2 شرکتهای تمام سرمایهای (غیراهرمی )21

2-4-2-2 شرکتهای اهرمی. 22

5-2-2 اهمیت ساختار سرمایه23

6-2-2 هزینه سرمایه 24

1-6-2-2 هزینه حقوق صاحبان سهام 24

2-6-2-2 هزینه بدهی. 25

3-2چارچوب نظری تحقیق. 26

4-2 ساختار مالکیت.. 28

1-4-2حاکمیت شرکتی. 28

1-1-4-2مفهوم حاکمیت شرکتی. 28

2-4-2 تئوری نمایندگی 29

3-4-2انواع مالکیت.. 30

1-3-4-2 سرمایهگذاران نهادی. 30

2-3-4-2 سرمایهگذاران شرکتی. 33

3-3-4-2 سرمایهگذاران مدیریتی. 35

4-3-4-2 سرمایهگذاران خارجی. 39

5-2 تمرکز مالکیت.. 39

1-5-2سهامداران عمده40

2-5-2سهامداران جزء. 41

6-2عملکرد شرکت.. 41

1-6-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )41

7-2پیشینه تحقیق. 42

1-7-2تحقیقات خارجی. 42

2-7-2 تحقیقات داخلی. 47

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه55

2-3 روش پژوهش.. 56

3-3 فرضیه های تحقیق. 56

4-3 جامعه و نمونه آماری. 56

5-3گردآوری اطلاعات.. 57

6-3 متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی. 58

1-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول پژوهش.. 58

2-6-3 مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم پژوهش.. 60

3-6-3مدل رگرسیونی بررسی فرضیه سوم پژوهش.. 62

7-3 روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها64

8-3 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها64

9-3 رگرسیون چند متغیره65

1-9- 3 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده66

2-9-3 مفروضات رگرسیون خطی. 66

3-9-3 آزمون استقلال خطاها67

4-9-3 آزمون مناسب بودن مدل. 67

5-9-3 آزمون معنادار بودن ضرایب.. 68

10-3 بررسی ساختار دادههای تركیبی و انواع مدلهای آن. 68

1-10-3 مدل اثر ثابت.. 69

2-10-3 مدل اثر تصادفی. 69

3-10-3 آزمونهای تشخیص در دادههای ترکیبی. 70

1-3-10-3 آزمون چاو. 70

2-3-10-3 آزمون هاسمن. 71

4-10-3 پایایی متغیرها در دادههای ترکیبی. 71

1-4-10-3 آزمون ایم ، پسران و شین. 72

2-4-10-3 آزمون لین و لوین. 73

11-3 خلاصه فصل. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏77

2-4 توصیف نمونه آماری. 77

3-4 آمارتوصیفی داده‌ها78

4-4 تعیینمدلمناسببرایتخمینمدلرگرسیون. 79

5-4 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 81

1-5-4 آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. 81

2-5-4 آزمون استقلال خطاها81

3-5-4 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها82

1-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه های اول و دوم82

2-3-5-4 مدل رگرسیونی فرضیه سوم83

6-4 آزمون فرضیات تحقیق. 84

1-6-4 فرضیه اول. 84

2-6-4 فرضیه دوم85

3-6-4فرضیه سوم86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه89

2-5 خلاصه پژوهش.. 89

3-5 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش.. 91

1-3-5 فرضیه اول. 91

2-3-5 فرضیه دوم91

3-3-5 فرضیه سوم92

4-5 محدودیت‌های پژوهش.. 92

5-5 پیشنهادهای كاربردی پژوهش.. 93

6-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی. 94

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:107

منابع لاتین:109

چکیده لاتین:110

جدول 1-3 نمونه آماری تحقیق. 57

جدول 1-4 نمونه آماری تحقیق. 78

جدول2-4 آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق. 78

جدول 3-4 آزمون چاو. 80

جدول4-4آزمون هاسمن. 80

جدول 5-4آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 81

جدول6-4آزمون استقلال خطاها82

جدول7-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 85

جدول8-4 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 87

نمودار 1-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)83

نمودار 2-4 منحنی اجزاء خطاها – مدل(2)83

رابطه(1-2 )24

رابطه) 2-2)24

رابطه (3-2 )24

رابطه (4-2)25

رابطه(5-2)46

رابطه(1-3)58

رابطه (2-3)59

رابطه (3-3)59

رابطه (4-3)59

رابطه (5-3)59

رابطه (6-3)59

رابطه (7-3)59

رابطه (8-3)61

رابطه (9-3)62

رابطه (10-3)65

رابطه (11-3)66

رابطه (12-3)66

رابطه (13-3)69

رابطه (14-3)70

رابطه (15-3)70

رابطه ( 16-3)71

رابطه (17-3)72

رابطه (18-3)72

رابطه (19-3)73

رابطه (20-3)73

رابطه (21-3)74

رابطه (22-3)74

رابطه (23-3)74

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل (transactional analysis ) (اریک برن) :پاورپوینت نظریه تحلیل رفتار متقابل(transactional analysis )(اریک برن) ,پاورپوینت, نظریه تحلیل رفتار متقابل(transactional analysis )(اریک برن) ,نظریه تحلیل رفتار متقابل,transactional analysis ,اریک برن,رفتار متقابل,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت:مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقيت ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,خلاقيت ,مبانی نظری, پیشینه تحقیق ,خلاقيت

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع هورمون اكسینها:تحقیق و مقاله ای در مورد انواع هورمون اكسینها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاوپوینت تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1):پاوپوینتتحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1),پاوپوینت تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1),پاوپوینت تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1),دانلود پاوپوینت تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1),دانلود تحقیق در عملیات 1 (پژوهش عملیاتی 1),دانلود پاورپوینت,دانلود,پاوپوینت

پاورپوینت باغ فین کاشان:دانلود پاورپوینت باغ فین کاشان ,آشنایی با باغ فین کاشان ,باغ فین کاشان ,شتر گلوی عباسی,شتر گلوی فتحعلیشاهی,پاورپوینت باغ فین کاشان ,پاورپوینت بررسی باغ فین کاشان,پاورپوینت آشنایی با باغ فین کاشان,باغ,معماری باغ ایرانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد حرکتی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عملکرد حرکتی ,عملکرد حرکتی ,ریزن و آرونز ,مهارت های حرکتی درشت ,حرکات پایداری ,حرکت بدن در فضا ,پیشینه تحقیق اعتیاد ,مبانی نظری عملکرد حرکتی ,تعریف عملکرد حرکتی ,تاریخچه عملکرد حرکتی

پاورپوینت بررسی رنگ در معماری:پاورپوینت بررسی رنگ در معماری,بررسی رنگ در معماری,رنگ در معماری,مقاله بررسی رنگ در معماری,تحقیق بررسی رنگ در معماری,تناسب و تاسیر گذاری رنگ بر روند طراحی,رنگ در معماری اسلامی ,

بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند:هوش هیجانی ,زنان ,مردان كارمند,پروژه,پایان نامه,مقاله,تحقیق,مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند,پروژه مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند,پایان نامه مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند,مقاله مقایسه مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند,تحقیق مقایسه مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود مقال

پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران:پاورپوینت بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران,بررسی پایانه مسافربری جنوب تهران,پایانه مسافربری جنوب تهران,تحقیق پایانه مسافربری جنوب تهران,مقاله پایانه مسافربری جنوب تهران,تحلیل پایانه مسافربری جنوب تهران,تفسیر پایانه مسافربری جنوب تهران,پیشینه و تاریخچه مسافربری جنوب تهران ,موقعیت جغرافیایی مسافربری جنوب تهران,خدمات و امکانات رفاهی مسافربری جنوب تهران,

پاورپوینت انسان شناسی و تاثیر آن بر معماری:دانلود پاورپوینت انسان شناسی و تاثیر آن بر معماری,انسان شناسی و تاثیر آن بر معماری,پاورپوینت انسان شناسی و معماری,رابطه انسان شناسی و معماری,پاورپوینت انسان شناسی و تاثیر آن بر معماری,تاثیر انسان شناسی بر معماری,رابطه انسان و معماری