شما با عنوان روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان

هم اکنون فایل با مشخصه ی روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,مقاله روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,جزوه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,تحقیق روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان ,پروژه روش تحقیق ارزشیابی شخصیت کودکان

چكیده فصل اول: 11

بیان مسئله: 11

اهداف پژوهش.. 11

الف: استفاده از نقاشی به عنوان وسیله‎ای ساده برای سنجش رشد شناختی. 11

اهمیت پژوهش: 12

فرضیه: 12

تعاریف عملیاتی: 12

سایر فرضیه‎ها: 12

فصــل اول. 16

مقدمه: 17

بیان مسئله: 17

اهداف پژوهش: 19

اهمیت پژوهش: 20

فرضیه: 21

دلایل ارائه فرضیه: 21

متغیرهای تحقیق: 21

سایر فرضیه‎ها: 21

تعریف واژه‎ها: 24

الف- تعریف نظری: 24

ب- تعریف عملی: 24

1- تحول شناختی (رشدشناختی) 24

2- تست آدمك رنگی: 24

چكیده فصل دوم: 26

سوابق تحقیق: 26

بررسی نقاشی از دیدگاه‎های مختلف: 26

الف- دیدگاه تكاملی: 26

ب- دیدگاه پیاژه از نقاشی: 26

ج- دیدگاه روانكاوی: 27

د- دیدگاه هنرمندانه: 27

4-دیدگاه هنرمندانه 27

تفاوتهای پسران و دختران: 27

بكارگیری رنگ در نقاشی. 27

فصل دوم 29

اولین وسیله آموزش:‌ 30

نقاشی چیست؟ 30

بررسی دیدگاه‎های مختلف راجع به نقاشی: 31

1- دیدگاه تكاملی: (نقاشی به مثابه بازی) 31

2- دیدگاه پیاژه: 31

مراحل رشد از نظر پیاژه: 32

الف ‎- مرحله حسی ‎- حركتی: 32

ب- مرحله پیش عملیاتی: 33

ج- مرحله عملیاتی عینی: 33

د- مرحله عملیات صوری: 34

3- دیدگاه روانكاوی: 35

سوابق تحقیق: 36

پژوهش در مورد نقاشی: 37

نقاشیهای فرافكنی: 38

نقاشی سالم: 42

عوامل مؤثر در بیان نقاشی كودكان: 43

تفاوت‎های خلقی در كودكان: 44

میزان فعال بودن: 46

تحریك‎پذیری: 46

بازداری و ترس: 47

تفاوتهای پسران و دختران: 48

تكامل چهره‎نگاری: 49

مراحل تحول شناختی: 52

شكل آدم: 56

بكارگیری رنگ در نقاشی: 59

منشاء اهمیت رنگ: 60

چكیده فصل سوم: 63

طرح مسأله: 63

ابزار پژوهش: 63

تست آدمك رنگی: 63

جامعه آماری: 63

روش نمونه‎گیری: 63

روش اجراء: 63

فصــل سوم 64

طرح مسأله: 65

ابزار پژوهش: 65

تست آدمك رنگی: 65

جامعه آماری: 65

نمونه آماری: 66

روش نمونه‎گیری: 66

روش آماری: 66

روش اجرا: 67

قابلیت اعتماد و اعتبار آزمون ترسیم آدمك: 67

فصــل چهارم 68

توصیف اطلاعات.. 69

جدول (1-2) ‎- توزیع فراوانی نمرات سر دختران 6 ساله 70

فراوانی. 70

نمودار (2-2) – هیستوگرام نمرات سر دختران 6 ساله 70

جدول (3-2) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 6 ساله 71

فراوانی. 71

نمودار (4-2) – هیستوگرام نمرات سر پسران 6 ساله 71

جدول (5-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 72

فراوانی. 72

نمودار (6-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن دختران 6 ساله 73

آزمون معنی‎دار بودن میانگین نمرات سر دختران و پسران 6 ساله 73

جدول (7-2) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 74

فراوانی. 75

نمودار (8-2) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 6 ساله 75

جدول (9-2) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 6 ساله 77

فراوانی. 77

نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس دختران 6 ساله 77

جدول (1-3) – توزیع فراوانی نمرات لباس پسران 6 ساله 78

فراوانی. 78

نمودار (10-2) – هیستوگرام نمرات لباس پسران 6 ساله 78

جدول (3-3) – توزیع فراوانی سر پسران 6 ساله 79

فراوانی. 79

نمودار (4-3) – هیستوگرام نمرات كلی دختران 6 ساله 79

جدول (5-3) – توزیع فراوانی نمرات پسران 6 ساله 80

فراوانی. 80

نمودار (6-3) – هیستوگرام نمرات كلی پسران 6 ساله 81

جدول (7-3) – توزیع فراوانی سر دختران 7 ساله 82

فراوانی. 82

نمودار (8-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 7 ساله 82

جدول (9-3) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 7 ساله 82

فراوانی. 83

نمودار (10-3) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 7 ساله 83

جدول (1-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 7 ساله 84

فراوانی. 85

نمودار (2-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 7 ساله 85

جدول (3-4) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 7 ساله 86

فراوانی. 86

نمودار (4-4) – هیستوگرام نمرات طرح بدن پسران 7 ساله 86

جدول (5-4) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 7 ساله 88

فراوانی. 88

نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 7 ساله 88

جدول (7-4) – توزیع فراوانی در نمرات لباس پسران 7 ساله 89

فراوانی. 89

نمودار (6-4) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 7 ساله 89

جدول (9-4) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 7 ساله 90

فراوانی. 90

نمودار (10-4) – هیستوگرام نمرات كلی دختران 7 ساله 91

جدول (1-5) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 7 ساله 92

فراوانی. 92

1. 92

نمودار (2-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 7 ساله 92

جدول (3-5) – توزیع فراوانی نمرات سر دختران 8 ساله 93

فراوانی. 93

نمودار (4-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 8 ساله 94

جدول (5-5) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 8 ساله 94

فراوانی. 94

نمودار (6-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 8 ساله 95

جدول (7-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 8 ساله 96

فراوانی. 96

نمودار (8-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 8 ساله 96

جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 96

جدول (9-5) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 97

فراوانی. 97

نمودار (10-5) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن پسران 8 ساله 97

جدول (1-6) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 8 ساله 98

فراوانی. 98

نمودار (2-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 8 ساله 98

جدول (3-6) – توزیع فراوانی لباس پسران 8 ساله 99

فراوانی. 99

نمودار (4-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 8 ساله 99

جدول (5-6) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 8 ساله 100

فراوانی. 100

حدود واقعی نمرات.. 100

نمودار (6-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی دختران 8 ساله 101

جدول (7-6) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 8 ساله 102

فراوانی. 102

نمودار (8-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 8 ساله 102

جدول (9-6) – توزیع فراوانی به نمرات سر دختران 9 ساله 103

فراوانی. 103

نمودار (10-6) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر دختران 9 ساله 104

جدول (1-7) – توزیع فراوانی نمرات سر پسران 9 ساله 104

فراوانی. 104

نمودار (2-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات سر پسران 9 ساله 105

جدول (3-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن دختران 9 ساله 106

فراوانی. 106

نمودار (4-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات طرح بدن دختران 9 ساله 106

جدول (5-7) – توزیع فراوانی نمرات طرح بدن پسران 9 ساله 107

فراوانی. 107

نمودار (6-7) – هیستوگرام مربوط به طرح بدن پسران 9 ساله 107

جدول (7-7) – توزیع فراوانی نمرات لباس دختران 9 ساله 108

فراوانی. 108

نمودار (8-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس دختران 9 ساله 109

جدول (9-7) – توزیع فراوانی لباس پسران 9 ساله 109

فراوانی. 109

نمودار (10-7) – هیستوگرام مربوط به نمرات لباس پسران 9 ساله 110

جدول (1-8) – توزیع فراوانی نمرات كلی دختران 9 ساله 111

فراوانی. 111

حدود واقعی نمرات.. 111

نمودار (2-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی دختران 9 ساله 112

جدول (3-8) – توزیع فراوانی نمرات كلی پسران 9 ساله 112

فراوانی. 112

نمودار (4-8) – هیستوگرام مربوط به نمرات كلی پسران 9 ساله 112

مقایسه سنی نمرات كلی دختران با یكدیگر 113

الف- مقایسه نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 6 ساله 113

ب- مقایسه نمرات كلی دختران 7 ساله با نمرات كلی دختران 8 ساله 114

ج- مقایسه نمرات كلی دختران 8 ساله با نمرات كلی دختران 9 ساله 114

نمودار (9-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی دختران. 114

سنین مختلف دختران. 114

مقایسه‎ سنی نمرات كلی پسران با یكدیگر 115

الف- مقایسه نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 6 ساله 115

ب- مقایسه نمرات كلی پسران 7 ساله با نمرات كلی پسران 8 ساله 115

ج.مقایسه نمرات كلی پسران 8 ساله با نمرات كلی پسران 9ساله 116

نمودار (10-8) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی پسران. 116

جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران. 116

سنین مختلف پسران. 116

جدول (2-9) – میانگین مقیاسهای پسران. 118

جدول (1-9) – میانگین مقیاسهای دختران. 118

نمودار (3-9) - چندضلعی مقایسه نمرات كلی دختران و پسران. 118

جنسیت.. 118

نمودار (4-9) - چندضلعی مقایسه سنی نمرات كلی دختران و پسران. 119

دختران و پسران. 119

سنین مختلف دختران و پسران. 119

شیوة اجرا نمره‎گذاری و نتایج آماری آزمون آدمك رنگی. 120

جدول شماره 1- هنجارگزینی چاركی «مقیاس سر» در پسران براساس سن تقویمی. 120

جدول شماره 2- هنجارگزینی چاركی «مقیاس طرح بدنی» در پسران براساس سن تقویمی. 121

جدول شماره 3- هنجارگزینی چاركی «مقیاس لباس» در پسران براساس سن تقویمی. 122

جدول شماره 4- هنجارگزینی چاركی «مقیاس كلی در پسران» (براساس سن تقویمی) 123

جدول شماره 5- هنجارگزینی چاركی «مقیاس سر» در دختران براساس سن تقویمی. 124

جدول شماره 6- هنجارگزینی چاركی «مقیاس طرح بدنی» در دختران براساس سن تقویمی. 125

جدول شماره 7- هنجارگزینی چاركی «مقیاس لباس» در دختران براساس سن تقویمی. 126

جدول شماره 8- هنجارگزینی چاركی «مقیاس كلی» در دختران براساس سن تقویمی. 127

ورقه نمره‎گذاری تست آدمك رنگی. 127

الف) جدول شماره 1- مقیاس تحول‎یافتگی. 127

فصــل پنجم. 128

بحث و نتیجه‎گیری. 129

مزایای ابزارهای گردآوری اطلاعات.. 130

محدودیتهای خارج از كنترل پژوهشگر 131

پیشنهادات.. 133

منابع فارسی: 134

منابع انگلیسی. 136

1)قسمت اول: مقیاس سر 137

2)قسمت دوم: مقیاس طرح بدنی. 139

3) قسمت سوم:مقیاس لباس. 140

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن:پروژه کارافرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,طرح توجیهی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,دانلود پروژه صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,دانلود کارآفرینی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,طرح توجیه فنی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن,توجیه اقتصادی صنعت مبلمان ، از سنت به مدرن

پاورپوینت بررسی ریزمغذی ها:ریزمغذی ها,مغذی ها,پاورپوینت ریزمغذی ها,دانلود ریزمغذی ها,بررسی ریزمغذی ها,تحقیق ریزمغذی ها,مقاله ریزمغذی ها,دانلود پاورپوینت ریزمغذی ها,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

توسعه پایدار در معماری مسکونی مناطق معتدل و مرطوب:دانلود پاورپوینت توسعه پایدار در معماری مسکونی مناطق معتدل و مرطوب,پاورپوینت توسعه پایدار معماری مسکونی سنتی مناطق معتدل توسعه پایدار در معماری مناطق معتدل و مرطوب,محیط زیست,معماری مسکونی,پاورپوینت معماری,همساز با اقلیم,پاورپوینت معماری اقلیم

دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری:دوربین مدار بسته,دوربین مدار بسته بر روی کامپیوتر و شبکه ها,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,پژوهش دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,تحقیق دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری,پروژه دوربین های مدار بسته روی شبکه های کامپیوتری

مبانی و پیشینه نظری حافظه:حافظه,مبانی و پیشینه نظری حافظه,پیشینه نظری حافظه,مبانی نظری حافظه

تحقیق درباره شغل استاد دانشگاه:تحقیق در مورد شغل استاد دانشگاه,تحقیق در رابطه با شغل استاد دانشگاه,تحقیق با عنوان شغل استاد دانشگاه,تحقیق با موضوع شغل استاد دانشگاه,معرفی شغل استاد دانشگاه,وظایف استاد دانشگاه,مهارت و دانش مورد نیاز استاد دانشگاه,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل استاد دانشگاه,بازارکار، درآمد و آینده شغلی استاد دانشگاه در ایران,شخصیت های مناسب استاد دان

پاورپوینت بررسی بیماری آنیزاکیس و دراكونكولوس مدیننسیس:بیماری آنیزاکیس,بیماری دراكونكولوس مدیننسیس,بیماری دراكونكولوس,بیماری مدیننسیس,پاورپوینت بیماری دراكونكولوس,بررسی بیماری مدیننسیس,دانلود پاورپوینت بررسی بیماری آنیزاکیس,اپیدمیولوژی,مورفولو‍ژی,بیماریزایی وتظاهرات بالینی,علائم بیماری آنیزاکیس,علائم بیماری دراكونكولوس مدیننسیس,پاورپوینت بررسی بیماری آنیزاکیس و دراكونكولوس مدیننسیس,تحقیق

پاورپوینت طراحی پایدار در معماری:دانلود پاورپوینت طراحی پایدار در معماری,طراحی پایدار,توسعه پایدار,دانلود پاورپوینت معماری,ساخت و ساز پایدار,معماری پایدار,پروژه معماری,توسعه پایدار,پاورپوینت معماری پایدار,پاورپوینت طراحی پایدار,پاورپوینت اصول طراحی پایدار

پاورپوینت ارگونومی در منزل، محیط کار و ورزش:ارگونومی در منزل، محیط کار و ورزش

پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی:دانلود رایگان پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,پاورپوینت آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,آسيب هاي زلزله در شريانهاي حياتي خطوط انتقال و شبکه‌ آبرسانی,انواع آسیب‌ در لوله‌ها,عوامل آسیب لوله‌ها,آسیب زلزله در شبکه‌های آبرسانی,زلزله 1923کانتو (ژاپن),,