خرید بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:بررسی تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,پایان نامه تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی های کیفی اطلاعات صورتهای مالی شرکت های پذیرفت

چکیده:

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. استاندارد های حسابداری ایران كمك شایانی در افشای اطلاعات برای تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارند. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مطلوب ارائه گردد تا در تصمیم گیری آنان مفید واقع شود. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: استـانداردهای حســابداری ایـران بر ویژگیهای كیفی اطلاعات در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .

دراین تحقیق حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادارواساتید هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه پنج در جامعه آماری لحاظ شدند وتاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگیهای كیفی اطلاعات درصورتهای مالی شرکتهای بورسی تهران در قالب پرسشنامه ای مورد سوال وبررسی قرار گرفت ودراین تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده (SRS)استفاده گردید .روشهای آماری که روی این پرسشنامه انجام داده شد، آمار استنباطی بوده است که از آزمونهای کلموگروف –اسمیرنوف وآزمون تی –استودنت تک نمونه ای استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش درراستای فرضیه های مطرح شده به این شرح بودند که استانداردهای حسابداری ایران بر ویژگی مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر بالا و بر ویژگی قابلیت اعتماد تاثیر پائینی دارند.جهت بررسی میزان تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر هر یک از ویژگی های کیفی از آزمون آنالیز واریانس برروی چهار شاخص مربوط بودن ٬قابلیت مقایسه ٬ قابلیت اعتماد و قابل فهم بودن اطلاعات استفاده گردید . بدین منظور با استفاده از آزمون مقایسه ای دوتایی میانگین ها دسته های دوتایی با یکدیگر مقایسه شد و رتبه اول این تاثیر گذاری را ویژگی مربوط بودن بدست آورد .

واژگان کلیدی

استاندارد های حسابداری، صورتهای مالی، ویژگیهای كیفی.

1- مقدمه:

امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست كه تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود یك سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.

حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌كننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یك واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی كه در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌كنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌كنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است كه برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌كنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.

ازآنـجاییكه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم كردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یكی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یك كشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید طبق استانداردهای حسابداری ایران اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد كـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده كنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.

لذا استانداردهای حسابداری در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است كه از یك طرف امـكان اتــخـاذ تـصمیمات آگــاهـانه با رعایت ویژگیهای كیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده كنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای كیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:

دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها:دانلودپاورپوینت تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,تفسیر نتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها,پروژه تصفیه آب و فاضلاب,پاورپوینت استانداردهای آب و فاضلاب,پاورپوینت تفسیرنتایج آنالیزهای آب و فاضلاب بر اساس استانداردها

بررسی تاثیر اشتغال زنان متاهل و شاغل در درون خانواده:اشتغال, ‌زنان, رضایت,تقسیم كار ,تحصیلات زنان ,پایگاه اقتصادی اجتماعی ,تعارض نقش, نگرش سنتی جامعه

پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد آن در ساختمان:پاورپوینت انواع شیشه و کاربرد ان در ساختمان,پاورپوینت, انواع شیشه و کاربرد ان در ساختمان, انواع شیشه,شیشه

پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی:دانلود پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی,شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی,پاورپوینت نگارش مقاله علمی پژوهشی,نگارش مقاله,پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی پژوهشی,مقاله,نگارش,مقاله علمی پژوهشی

پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی:پیشینه و مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی, مبانی نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی,پیشینه نظری توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی,پیشینه و مبانی نظری, توسعه گردشگری با دیدگاه راهبردی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت سندرم ترنر:پاورپوینت سندرم ترنر ,دانلود پاورپوینت سندرم ترنر,دانلود سندرم ترنر,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود روانشناسی مرضی کودک,دانلود,روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات:مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, مدیریت دانش و فناوری اطلاعات و ارتباطات,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,مدیریت دانش, فناوری اطلاعات و ارتباطات

پاورپوینت بررسی کامل مودم:مودم,بررسی مودم,پاورپوینت مودم,پاورپوینت بررسی مودم,بررسی کامل مودم,پاورپوینت بررسی کامل مودم,طرز كار مودم,تاریخچه مودم, آشنایی با پروتکل های مودم,مودم های DSLو به طور کلی ADSL چیست؟,دانلود پاورپوینت مودم,دانلود پاورپوینت بررسی کامل مودم

پاورپوینت روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان:روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان,پاورپوینت روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان,دانلود پاورپوینت روش تعیین درجه نرمی‌ سیمان,تعیین درجه نرمی‌ سیمان,پاورپوینت تعیین درجه نرمی‌ سیمان,دانلود پاورپوینت تعیین درجه نرمی‌ سیمان,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی س

پاورپوینت مسجد جامع تبریز:مسجد جامع تبریز,پاورپوینت مسجد جامع تبریز,دانلود پاورپوینت مسجد جامع تبریز,معماری مسجد جامع تبریز,پاورپوینت معماری مسجد جامع تبریز,دانلود پاورپوینت معماری مسجد جامع تبریز,تاریخچه‌ی مسجد جامع تبریز,پاورپوینت تاریخچه‌ی مسجد جامع تبریز,دانلود پاورپوینت تاریخچه‌ی مسجد جامع تبریز,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخل