خرید بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:کارایی بازار,مالی رفتاری, تلاطم در نوسانات قیمت , تلاطم در بازدهی

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.

بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.

در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیك های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد.

فهرست مطالب

چكیده:1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1 مقدمه3

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3

3-1 بیان مساله4

4-1 چار چوب نظری. 5

5-1 فرضیات تحقیق. 6

6-1 اهداف تحقیق. 6

7-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

8-1 حدود مطالعاتی. 7

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 7

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه10

2-2 دیدگاه بازار كارا11

1-2-2 ویژگی‌های بازار كارا12

2-2-2 انواع کارآیی بازار. 13

3-2-2 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 15

4-2-2 تئوری گام تصادفی. 16

3-2 مالی رفتاری. 17

1-3-2 ابعاد مالی رفتاری. 18

2-3-2 مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. 22

1-2-3-2 تئوری دورنما23

2-2-3-2 ابتكارات و اریب‌ها23

3-3-2 نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)26

4-2 پدیده تلاطم28

1-4-2 شیوه های اندازه گیری تلاطم32

5-2 پیشینه تحقیق. 37

1-5-2 تحقیقات خارجی. 37

2-5-2 تحقیقات داخلی:39

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه41

2-3 فرضیه های تحقیق. 42

3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:42

4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 43

5-3 تعریف عملیاتی متغییرها43

6-3 روش تحقیق. 44

7-3 روش سنجش فرضیات تحقیق. 45

1-7-3 روشهای آماری. 45

2-7-3 روشهای رایانه ای. 46

8-3 مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. 46

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏52

2-4 آمار توصیفی. 52

3-4 آمار استنباطی. 55

4-4 آزمون فرضیه ها56

1-4-4 آزمون فرضیه های سوم و چهارم56

2-4-4 آزمون فرضیه های اول و دوم58

3-4 خلاصه نتایج تحقیق. 62

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه64

2-5 خلاصه پژوهش.. 65

3-5تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها65

1-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 65

2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم66

3-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم67

4-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم67

4-5 بررسی نتایج. 68

5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 69

6-5 محدودیت های تحقیق. 69

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:81

منابع لاتین:82

چکیده انگلیسی:85

جدول 1-4آمار توصیفی بازدهی شركت ها52

جدول2-4 آمار بازدهی ماهانه شركت های كوچك و بزرگ.. 53

جدول 3-4 آمار توصیفی تلاطم شركت ها54

جدول 4-4آمار توصیفی تلاطم شركت های بزرگ و كوچك. 55

جدول 5-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های بزرگ.. 55

جدول 6-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های کوچک... 56

جدول 7-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های بزرگ.. 56

جدول 8-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های کوچک... 56

جدول 9-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه57

جدول 10-4تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57

جدول11-4-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58

جدول 12-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه59

جدول 13-4 تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59

جدول 14-4 تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60

جدول 15-4پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. 61

جدول1-5خلاصه نتایج تحقیق. 62

شكل 1-4 توزیع بازدهی شركت های بزرگ.. 53

شكل2-4 توزیع بازدهی شركت های كوچك. 54

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی:اصل 44,قانون اساسی,اصل 44 قانون اساسی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آموزش جامع ترفندهای فتوشاپ:پاورپوینت اموزش جامع ترفندهای فتوشاپ,اموزش جامع ترفندهای فتوشاپ,آموزش جامع ترفندهای فتوشاپ,فتوشاپ,دانلود پاورپوینت اموزش جامع ترفندهای فتوشاپ,دانلود اموزش جامع ترفندهای فتوشاپ,اموزش فتوشاپ,دانلود اموزش فتوشاپ

پاورپوینت ویژگی معماری یک مدرسه خوب:ویژگی معماری یک مدرسه خوب

دانلود پروژه چوب:خواص چوب ,خواص فیزیكی چوب,رطوبت چوب,هدایت حرارت در چوب,گرمای ویژه چوب,خواص مكانیكی چوب,دوام چوب,رطوبت چوب ,میزان رطوبت در چوب,چوب از نظر مصرف,معایب چوب,آفات چوب,قابلیت اشتعال چوب,حفاظت از چوب,اشباع چوب,اتصالات چوب ,اتصالات چوبی,ساختمان چوب,كاركردن چوب,نقطه اشباع چوب,علت تغییر شكل دادن چوب,خشك كردن چوب,انواع چوبهایی كه در ساخت

پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن :پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن,تحقیق هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن,هزينه يابي برمبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي كايزن,پاورپوینت هزينه يابي برمبناي هدف ,پاورپوینت هزينه يابي بر مبناي كايزن,

بهینه یابی چند متغیره یک شبكه توزیع آب با رویداشت به اطمینان پذیری:بهینه یابی چند متغیره, شبكه توزیع آب ,رویداشت به اطمینان پذیری,اطمینان‌پذیری,جانمایی, بزین,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

بررسی علل خشونت مردان در كانون خانواده بر علیه زنان:خشونت,زنان,همسرآزاری, پایبندی به اعمال مذهبی, بدبینی

پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 ):دانلود پاورپوینت مزایای بازنشستگی کارکنان (استاندارد شماره 33 ) ,مزایای بازنشستگی، طرحهای با مزایای معین ,شناسایی و اندازه گیری,حسابداری تعهدات عرفی ,شناسایی و اندازه گیری ارزش فعلی تعهدات مزایای معین و مخارج خدمات جاری ,تخصیص مزایا به دوره های ارائه خدمات ,مفروضات اکچوئری,مخارج خدمات گذشته و سودها و زیانهای تسویه,عناصر مخارج طرح با مزایای

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری:پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری,اجزای مختلف سيستم انتقال فيبرنوری,مزايای سيستم انتقال فيبرنوری,محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری,مقايسه کابل فيبرنوری و کابل مسی,فيبر نوری چيست,ساختار فيبرنوری,فيبرنوری چگونه کار میکند,انواع فيبرنوری,مشخصات انتقال فيبرنوری,نحوه ساخت فيبر نوری,مزايای فيبر نوری,معايب فيبر نوری,کاربردهای فيبر نوری,

پاورپوینت وظایف مدیران موسسات آموزشی:پاورپوینت وظایف مدیران موسسات آموزشی,دانلود پاورپوینت وظایف مدیران موسسات آموزشی,پاورپوینت رایگان وظایف مدیران موسسات آموزشی,پاورپوینت معرفی و شرح وظایف مدیر آموزش,دانلود وظایف مدیران موسسات آموزشی,وظایف مدیران موسسات آموزشی,تحقیق وظایف مدیران موسسات آموزشی,پروژه وظایف مدیران موسسات آموزشی,دانلود پاورپوینت معرفی و شرح وظایف مدیر آموزش