خرید بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران

پژوهشگر گرامی،شما با عنوان بررسی نوسانات قیمت سهام و بازده آن در بورس اوراق بهادار تهران وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.
کلمات کلیدی:کارایی بازار,مالی رفتاری, تلاطم در نوسانات قیمت , تلاطم در بازدهی

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه بازار کارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازار کارابه بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید.

بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه قیمت دارایی ها و متغیر کلان اقتصادی پرداخته و با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی واقتصادی در یک نظریه جذاب داشتند اما وجود برخی شواهد تجربی واستثناهای بازار که توسط مدل های رایج فرضیه بازار کارا قابل تبیین نبودند،زمینه ساز پیدایش نظریه ای به نام مالی رفتاری گردید. مالی رفتاری شامل بخش گسترده ای از جنبه های روانشناسی وعلوم اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه بازار کارا دارد.

در بسیاری ازسری های زمانی،خصوصاً سری های زمانی مالی، ویژگی واریانس ناهمسانی مشاهده می شود وجهت تحلیل و مدل سازی آنها باید از مدل هایی استفاده شود كه شروط ناهمسانی را در برازش در نظر بگیرند. در این راستا، از مدل GARCH که به عنوان یكی از بهترین تكنیك های مدل سازی تلاطم در بازارهای مالی به شمار می رود استفاده شده است. این پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضیات پژوهش،به بررسی تلاطم در بازدهی و نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 می پردازد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قیمت سهام و بازده سهام از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک می باشد.

فهرست مطالب

چكیده:1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1 مقدمه3

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 3

3-1 بیان مساله4

4-1 چار چوب نظری. 5

5-1 فرضیات تحقیق. 6

6-1 اهداف تحقیق. 6

7-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 7

8-1 حدود مطالعاتی. 7

9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی. 7

فصل دوم:مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه10

2-2 دیدگاه بازار كارا11

1-2-2 ویژگی‌های بازار كارا12

2-2-2 انواع کارآیی بازار. 13

3-2-2 شواهد تجربی عدم تأیید كارایی بازار. 15

4-2-2 تئوری گام تصادفی. 16

3-2 مالی رفتاری. 17

1-3-2 ابعاد مالی رفتاری. 18

2-3-2 مالی رفتاری و رفتار بازده سهام عادی. 22

1-2-3-2 تئوری دورنما23

2-2-3-2 ابتكارات و اریب‌ها23

3-3-2 نقدی بر مالی رفتاری و مالی استاندارد(مدرن)26

4-2 پدیده تلاطم28

1-4-2 شیوه های اندازه گیری تلاطم32

5-2 پیشینه تحقیق. 37

1-5-2 تحقیقات خارجی. 37

2-5-2 تحقیقات داخلی:39

فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه41

2-3 فرضیه های تحقیق. 42

3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه:42

4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 43

5-3 تعریف عملیاتی متغییرها43

6-3 روش تحقیق. 44

7-3 روش سنجش فرضیات تحقیق. 45

1-7-3 روشهای آماری. 45

2-7-3 روشهای رایانه ای. 46

8-3 مدلهای سنجش فرضیات تحقیق. 46

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4مقدمه‏52

2-4 آمار توصیفی. 52

3-4 آمار استنباطی. 55

4-4 آزمون فرضیه ها56

1-4-4 آزمون فرضیه های سوم و چهارم56

2-4-4 آزمون فرضیه های اول و دوم58

3-4 خلاصه نتایج تحقیق. 62

فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5مقدمه64

2-5 خلاصه پژوهش.. 65

3-5تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها65

1-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 65

2-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم66

3-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم67

4-3-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم67

4-5 بررسی نتایج. 68

5-5 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی. 69

6-5 محدودیت های تحقیق. 69

پیوستها

منابع و ماخذ

منابع فارسی:81

منابع لاتین:82

چکیده انگلیسی:85

جدول 1-4آمار توصیفی بازدهی شركت ها52

جدول2-4 آمار بازدهی ماهانه شركت های كوچك و بزرگ.. 53

جدول 3-4 آمار توصیفی تلاطم شركت ها54

جدول 4-4آمار توصیفی تلاطم شركت های بزرگ و كوچك. 55

جدول 5-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های بزرگ.. 55

جدول 6-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی بازدهی شركت های کوچک... 56

جدول 7-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های بزرگ.. 56

جدول 8-4آزمون دیكی فولر برای سری زمانی تلاطم شركت های کوچک... 56

جدول 9-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه57

جدول 10-4تلاطم بازدهی شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدل (var)57

جدول11-4-تلاطم بازدهی شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده از مدل(var)58

جدول 12-4 آزمون معیار انتخاب تعداد وقفه بهینه59

جدول 13-4 تلاطم نوسانات شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک با استفاده از مدلvar59

جدول 14-4 تلاطم نوسانات شرکت های کوچک به شرکت های بزرگ با استفاده ار مدل var60

جدول 15-4پدیده تلاطم نوسانات قیمت از شرکت های بزرگ به شرکت های کوچک و بالعکس.. 61

جدول1-5خلاصه نتایج تحقیق. 62

شكل 1-4 توزیع بازدهی شركت های بزرگ.. 53

شكل2-4 توزیع بازدهی شركت های كوچك. 54

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران:زندگینامه معمار هادی میرمیران,پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران,دانلود پاورپوینت زندگینامه معمار هادی میرمیران,سوابق آموزشی استاد هادی میرمیران,پاورپوینت سوابق آموزشی استاد هادی میرمیران,پاورپوینت سوابق آموزشی استاد هادی میرمیران,ویژگی‌های کارهای میرمیران ,پاورپوینت ویژگی‌های کارهای میرمیران ,دانلود پاورپوینت ویژگی‌های کارهای میرمیرا

اقتصاد نفت:دانلود مقاله اقتصاد نفت,خرید مقاله اقتصاد نفت,دانلود و خرید مقاله اقتصاد نفت,خرید و دانلود مقاله اقتصاد نفت,دانلود رایگان مقاله اقتصاد نفت,دانلود رایگان تحقیق اقتصاد نفت,دانلود رایگان پروژه اقتصاد نفت,اقتصاد نفت چیست؟,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دا

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی:مبنای مسئولیت,متصدیان حمل و نقل هوایی,حقوق حمل و نقل هوایی بین المللی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت نظریه ناهماهنگی شناختی چیست:پاورپوینت نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,دانلود پاورپوینت نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,دانلود نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,تحقیق نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,دانلود تحقیق نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,پروژه نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,دانلود پروژه نظریه ناهماهنگی شناختی چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی

پاورپوینت ابزارهای بازگردانی اطلاعات:ابزارهای بازگردانی اطلاعات ,پاورپوینت ابزارهای بازگردانی اطلاعات ,دانلود پاورپوینت ابزارهای بازگردانی اطلاعات ,نرم‌افزارهای مختلفی برای بازیابی اطلاعات ,پاورپوینت نرم‌افزارهای مختلفی برای بازیابی اطلاعات ,دانلود پاورپوینت نرم‌افزارهای مختلفی برای بازیابی اطلاعات ,پاورپوینت نرم افزار Undelete 360,نرم افزار Undelete 360,دانلود پاورپوینت نرم

پاورپوینت طرح شهرسازی 5:دانلود پاورپوینت طرح شهرسازی 5,طرح شهرسازی 5,آماده سازی زمین بایر ,تقسیمات کالبدی,پروژه طرح شهرسازی 5,پاورپوینت آماده سازی و تفکیک زمین,پاورپوینت طرح شهرسازی 5

پاورپوینت نو شهرگرائی:دانلود پاورپوینت نو شهرگرائی,پاورپوینت نو شهرگرائی,پروژه درس سیر اندیشه ها در شهرسازی,پاورپوینت شهرسازی,نو شهرگرائی,New Urbanism,پاورپوینت جنبش نو شهرگرائی,منشور نو شهرگرائی,پاورپوینت بررسی نو شهرگرائی,درس سیر اندیشه ها در شهرسازی

پاورپوینت آرامگاه بابا رکن الدین:آرامگاه بابا رکن الدین,پاورپوینت آرامگاه بابا رکن الدین,دانلود پاورپوینت آرامگاه بابا رکن الدین,معماری آرامگاه بابا رکن الدین,پاورپوینت معماری آرامگاه بابا رکن الدین,دانلود پاورپوینت معماری آرامگاه بابا رکن الدین,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی

پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان:آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,دانلود پاورپوینت آشنایی با طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,پاورپوینت طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,دانلود پاورپوینت طولانی‌ترین پل‌های معلق جهان,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری

مبانی نظری مدیریت عملکرد ، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس:مدیریت عملکرد ، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس,مبانی نظری مدیریت عملکرد ، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری مدیریت عملکرد ، ارزشیابی آموزشی، فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای فوق برنامه پرورشی مدارس