لینک فایل بررسی واکنش بین اسیدهای آلی با استرهای استیلنی در حضور ایزوسیانیدها

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد بررسی واکنش بین اسیدهای آلی با استرهای استیلنی در حضور ایزوسیانیدهارا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:واکنش , اسیدهای آلی ,استرهای استیلنی ,ایزوسیانیدها,پروژه,پژوهش,پایان نامه,مقاله,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله,دانلود جزوه


واکنش ساده و تک ظرفی و سه جزیی بین دی آلکیل استیلن کربوکسیلات ها و آلکیل ایزوسیانیدها در حضور دی هیدروپیریمیدین دی اون ها منجر به تشکیل مشتقات تری آزا اسپایرو دی کربوکسیلات می گرددYield (%)*

Product

R

R

Ar

Entry

85

6a

Me

Cy

4-NO2

1

80

6b

Et

Cy

4-NO2

2

*Isolated Yieldsساختار همه ترکیبات با داده های 13CNMR و 1H و IR تایید شدند.

فهرست مطالب

چکیده...........................................................................................................1

فصل اول: واکنشهای چند جزیی ایزوسیانیدها

1ـ1ـ مقدمه .................................................................................................... 3

1ـ2ـ ساختار مولکولی ایزوسیانیدها...................................................................... 5

1ـ3ـ خواص فیزیکی وسمیت ایزوسیانیدها...................6

1-4- روشهای تهیه ایزوسیانیدها.......................................................................... 7

1-5- شیمی ایزوسیانیدها و واکنشهای آنها...............................................................8

1-6- واکنشهای چند جزیی ایزوسیانیدها...............................................................10

1-6-1- واکنشهای چند جزیی............................................................................10

1-6-2- ویژگیهای واکنش چند جزیی...................................................................12

1-6-2-1- تبدیل مولكول های كوچكتر به مولكول‌های بزرگتر در یك مرحله..................12

1-6-2-2- رهیافتی با ماهیت تك ظرفی...............................................................12

1-6-3- كتابخانه‌های شیمیایی............................................................................13

1-6-4- مفهوم اتحاد واكنشهای چند جزیی............................................................ 13

1-6-5- بهینه سازی واكنش‌های چند جزیی..........................................................14

1-7- معرفی واكنش‌های چند جزیی از ایزوسیانیدها................................................15

1-7-1- واكنش چهار جزیی همو یوگی................................................................15

1-7-2- واكنش سه جزیی از ایزوسیانواستامیدها.....................................................16

1-7-3- واكنش‌های چند جزیی از 3، 3- (دی متیل آمینو) -1- ایزوسیانو آكریلات‌ها........17

1-7-4- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها در آب.................................................20

1-7-5- سنتز - هیدروكسی و - كتوآمیدها براساس واكنش‌های چند جزیی از ایزوسیانیدها.................................................................................................22

1-7-6- واكنش یوگی- اشینگر...........................................................................23

1-7-7- واكنش‌های چند جزیی از ایزوسیانیدها براساس آمینو اسیدها..........................24

1-7-8- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها- حلقوی شدن.........................................27

1-7-9- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها – واكنش هك.........................................27

1-7-10- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانید‌ها- واكنش ویتیگ....................................28

1-7-11- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی................................29

1-7-11-1- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضور آلدهیدها...29

1-7-11-2- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضور كتون‌ها...30

1-7-11-3- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضورایمین‌ها.....31

1-7-11-4- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضور NH - اسیدها....32

1-7-11-5- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضور OH- اسیدها......35

1-7-11-6- واكنش‌های چند جزیی ایزوسیانیدها با تركیبات استیلنی در حضور CH- اسیدها.............37

1-8- کاربرد واکنشهای چند جزیی ایزوسیانیدها در شیمی دارویی...............................39

فصل دوم : بخش تجربی

2-1- دستگاه ها و مواد مورد استفاده...................................................................41

2-2- روش های تهیه محصولات سنتز شده..........................................................41

2-2-1- روش تهیه دی هیدروپیریمیدین دی اون 3.................................................41

2-2-2- بهینه سازی......................................................................................42

2-2-3- روش عمومی برای تهیه ترکیبات (4a-b) ..................42

2-3-ارائه مكانیسم پیشنهادی..............................................................................43

2-4- اطلاعات طیفی ..................................................................................... 45

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری

3-1- تحلیل ساختار مشتق 6a...........48

3-2- نتیجه گیری...........................................................................................49

پیوست.........................................................................................................50

منابع و ماخذ..................................................................................................55

چكیده انگلیسی...............................................................................................62

فهرست پیوست ها

پیوست 1-1- طیف IR مربوط به محصول 6a......................................................51

پیوست 1-2- طیف 1H-NMR مربوط به محصول 6a...........................................52

پیوست 2-1- طیف IR مربوط به محصول 6b......................................................53

پیوست 2-2- طیف 1H-NMR مربوط به محصول 6b...........................................54

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری اشتغال زنان روستایی ، اقتصاد خانوار:اشتغال زنان روستایی، اقتصاد خانوار,مبانی نظری اشتغال زنان روستایی ، اقتصاد خانوار (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری اشتغال زنان روستایی ، اقتصاد خانوار

پاورپوینت ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی:پاورپوینت ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,دانلود پاورپوینت ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,پاورپوینت رایگان ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,پاورپوینت نظریه خوشبینی اقتصادی ژان باتیست سه,پاورپوینت زندگی نامه ژان باتیست سه,پاورپوینت بیوگرافی ژان باتیست سه,پاورپوینت آشنایی با ژان باتیست سه,دانلود ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,تحقیق ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,پروژه ژان باتیست سه و خوشبینی اقتصادی,دانلود پاورپوینت نظریه خوشبینی اقتصادی ژان باتیست سه,

پاورپوینت روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب:تصفیه بیولوژیکی فاضلاب,روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب,دانلود پاورپوینت روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب,پاورپوینت روشهای تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ,دانلود پروژه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ,پروژه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ,دانلود تحقیق تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ,تحقیق تصفیه بیولوژیکی فاضلاب,دانلود جزوه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب ,جزوه تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL:دانلود مقاله بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS SQL,دانلود پژوهش بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS SQL,دانلود پروژه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS SQL,دانلود پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS SQL,دانلود رساله بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS SQL

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی:دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,فایل پاورپوینت مدیریت منابع انسانی,پاورپوینت راجع به مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری خودپنداره تحصیلی:مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودپنداره تحصیلی,پیشینه نظری خودپنداره تحصیلی,مبانی نظری خودپنداره تحصیلی, خودپنداره تحصیلی,مبانی,نظری ,خودپنداره, تحصیلی

مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار- خانواده:سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده,مبانی و پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده,پیشینه نظری سلامت عمومی و تعارض متقابل کار خانواده

پاورپوینت کنترل نشست سطحی در حفاری مرحله دوم مترو استانبول:دانلود پاورپوینت کنترل نشست سطحی در حفاری مرحله دوم مترو استانبول,کنترل نشست در متروی استانبول,کنترل نشست سطحی در حفاری مرحله دوم مترو استانبول,کنترل نشست های سطحی با روش قوس چتر در حفاری متروی استانبول ,پاورپوینت کنترل نشست سطحی در مترو

پاورپوینت همه چیز در مورد بتن:بتن,دانلود پاورپوینت همه چیز در مورد بتن,پاورپوینت همه چیز در مورد بتن,بتن چیست؟,تاريخچه بتن ,مواد تشکیل دهنده بتن ,انواع بتن ,بتن سبک,بتن اکسپوز,بتن مگر,بتن مسلح,بتن پیش تنیده,بتن پلیمری,بتن آماده,بتن آرمه ,بتن پلاستیکی ,بتن پیش آکنده,بتن بدون جمع شدگی,بتن نفوذ پذیر,بتن شیشه‌ای,بتن گوگردی,بتن سنگین,بتن الیافی,بتن اسفنجی,بتن رنگی,بتن خود متراکم,بتن پاشیده,بتن غلتکی,بتن انعطاف پذیر,

تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر:تایمر تخصصی بلندمدت , میكروكنترلر,تایمر تخصصی بلندمدت مجهز به میكروكنترلر,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه