لینک دانلود بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی و هوش همسران را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی ,هوش همسران,هوش

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط میان رضایت زناشویی وهوش همسران صورت گرفته است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی بود واز طریق نمونه‎گیری در دسترس، 60نفر زن وشوهر (30زوج ) انتخاب شدند .ابراز پژوهش شامل پرسشنامه 47سوالی رضایت زناشویی Enrich وماتریسهای پیشرونده ریون بود.فرضیه تحقیق با استفاده از روش همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،در سطح اطمینان 99%دو فرضیه تحقیق یكی مبنی بر رابطه بین رضایت زناشویی وهوش مردان ودیگری مبنی بر رابطه رضایت زناشویی وهوش زنان رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد. دو فرضیه تحقیق بعدی با استفاده از روش t استودنت مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ،هردو در سطح اطمینان 99%رد وفرض صفر مورد قبول واقع شد واین نتایج حاصل شد،بین رضایت زناشویی مردان وزنان وهمچنین بین هوش مردان وزنان تفاوت معناداری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه......................................................................... 1

فصل اول :گستره علمی موضوع پژوهش

1- موضوع پژوهش..................................................... 4

2- هدفهای پژوهش ............ 4

3- امكان بررسی موضوع پژوهش واهمیت آن ........................... 5

4- سؤالهای پژوهش .......................................... 5

5- فرضیه‎های پژوهش............................... 6

6- متغیرها وتعریف عملیاتی آنها........................................ 6

خلاصه.................................................................... 8

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

تعریف رضایت............................................................... 10

تعریف رضایتمندی زناشویی........................................ 11

ازدواج ..................................................................... 12

تعریف ازدواج ................................................................... 12

فوائد ازدواج........................................................... 13

ازدواج دختر وپسر ریشه‎های دوران كودكی .............................................. 14

افكار مسموم .......................................................................... 17

بهداشت روانی ......................................................................... 17

بهداشت روانی از دیدگاه اسلام وعرفان .................................................. 20

مهمترین عوامل برای ازدواجهای موفق................................................... 20

پختگی روانی ورشد عاطفی فكری طرفین................................................ 20

طرز تفكر وعقاید وتمایلات .............................................................. 21

طرز تلقی ونگرشها ..................................................................... 22

عقاید مذهبی .......................................................................... 23

اختلافات طبقاتی ...................................................................... 23

میزان تحصیلات ....................................................................... 24

توافق وطرز فكر درباره امورجنسی ...................................................... 24

تولد فرزند.............................................................................. 25

تعداد فرزندان.......................................................................... 26

اخلاق ................................................................................. 26

دخالت اطرافیان وبستگان ............................................................... 27

تفاوت سنی بین زن وشوهر ............................................................ 27

رابطه با اولیا ........................................................................... 28

ویژگیهایی كه در امر زناشویی نقش منفی دارد............................................ 29

وجوهی از اختلافات زناشویی............................................... 31

نیازهای احساسی زن ومرد..................................................... 31

چگونه می‎توان در زندگی خوشبخت بود......................................... 32

نیاز اساسی ازدواج موفق...................................................... 33

نقش زن در زندگی امروز ............................... 35

زن در نقش همسری ...................................................... 35

موقعیت زن در اسلام ............................................................ 36

ازدواج از نظر اسلام.................................................... 37

سختگیری در مسئله ازدواج........................................... 38

اهداف والای ازدواج در اسلام.............................................................. 38

معیارهای انتخاب همسر ........................... 40

خواستگاری........................................................................... 42

مهریه..................................................................................... 42

جهیزیه ......................................................................... 43

عقد وعروسی........................................................ 44

حقوق زن وشوهر...................................................... 45

رفتار............................................................................... 46

گفتار............................................................... 46

هدف زندگی ازدید قرآن ............................................... 46

اساس رابطه زناشویی از نظر قرآن كریم .................................................................................................. 47

خانواده........................................................................................ 48

تیپهای خانواده......................................................49

خانواده متزلزل ..................................................... 50

خانواده متعادل.................................................................. 50

خانواده متكامل............................................................................... 50

ویژگیهای ارتباط سالم زن و شوهر....................................................... 51

ویژگیهای ارتباط ناسالم زن و شوهر.......................................... 52

توصیه‎هایی برای زن وشوهرها........................................... 53

شیوه‎های كاربردی برای رسیدن به تفاهم .................................................... 53

طلاق......................................................... 54

خانواده گسسته ............................................................................ 56

اختلافات خانوادگی.......................................................... 56

تاثیر فروپاشی ازدواج وجامعه.................................................. 57

انواع عوارض بعد از طلاق......................................................... 58

تدابیر اسلام برای پیشگیری از طلاق........................................................ 59

هوش............................................................................................. 60

تعریف هوش.......................................................................... 60

وضعیت هوش در سازمان واعمال ذهنی ........................................................... 63

هوش عملی وهوش نظری......................................................... 64

هوش واستعدادهای دیگر............................................. 65

ماهیت عامل g ................................................................... 67

تست هوش چیست............................................... 67

بهره هوشی (هوشبهر )چیست....................................................... 67

بهره هوشی وتوانائیهای دیگر ذهنی............................................ 69

ماهیت هوش .......................................................... 70

الف- هوش بعنوان توان درك رابطه...................................................... 71

ب- هوش بعنوان توان سازگاری با موقعیتهای جدید........................ 71

پ- هوش بعنوان ظرفیت یادگیری ................................................... 72

ت- هوش بعنوان قدرت وتفكر انتزاعی ........................................ 72

عوامل موثر در رشد هوش .................................................... 72

نقش محیط ووراثت در تشكیل هوش...................................... 73

1- وراثت وهوش.................................. 73

2- ازدواج میان خویشاوندان وهوش ..................................... 75

3- هوش چگونه به ارث میرسد................................................. 75

4- محیط وهوش................................................... 75

5- نقش زمان در تشكیل هوش................................................................... 76

6- عوامل محیطی موثر در رشد هوش................................................... 77

آزمون استانداردشده هوش...................................................................... 78

آزمونهای هوش .......................................................................... 80

آزمونهای گروهی.......................................................................81

آزمونهای فردی هوش.................................................. 82

دیدگاه نظری مختلف از مفهوم هوش.............................................. 83

نظریه‎های معاصر هوش............................................................................ 84

الف: نظریه‎های عاملی هوش............................................................................. 85

نظریه دوعاملی اسپیرمن............................................................ 86

نظریه سلسله مراتبی.......................................................................... 87

نظریه چند عاملی ترستون..................................................................... 88

نظریه سه بعدی گیلفورد.......................................................................... 89

نظریه كتل درباره هوش متبلور وهوش سیال.......................................................................................... 90

نظریه دوسطحی جنسن........................................................................... 91

ب: نظریه‎های فرایند مداری هوش.............................................................................................................. 92

نظریه شناختی پیاژه درباره هوش............................................................................................................... 93

نظریه بازنمایی برونر..................................................................... 95

مروری بر نتایج تحقیقات به عمل آمده در زمینه رضامندی زناشویی درداخل وخارج كشور..... 95

خلاصه 107

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربه موضوع

1-انتخاب نمونه114

1-1- جامعه مورد بررسی114

2-1 روش نمونه گیری 115

3-1 نمونه منتخب115

2-ابزار وروش اجرای پژوهش115

1-1 ابزار پژوهش 115

2-2 آزمون رضایتمندی زناشویی ENRICH115

3-2روش نمره گذاری پرسشنامه رضایتمندی زناشویی ENRICH119

4-2آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون RAIVEN120

5-2شیوه نمره گذاری ماتریسهای پیشرونده ریونRAIVEN120

6-2 روش اجرای پژوهش121

3-طرح پژوهش وروشهای آماری121

1-1- معرفی طرحهای پژوهش 121

1-2-روشهای آماری وتحلیل داده‎ها 121

خلاصه122

فصل چهارم:ارائه وتحلیل نتایج كمی

1-یافته‎های توصیفی 123

2-یافته‎های مربوط به تحلیل نتایج در چار چوب فرضیه‎ها 126

خلاصه 128

فصل پنجم : بحث ونتایج كمی

1-بحث وبررسی درباره یافته‎ها 130

2-تفسیر نهایی 131

3-محدودیتهای پژوهش 137

4-پیشنهادات138

منابع139

پیوستها

جدول داده‎های خام مردان142

جدول داده های خام زنان143

فهرست جدولها

جدول 1-1- تفسیر كیفی معادلهای هوشبر آزمون ماتریسهای پیشرو.............................................. 7

جدول 1-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان 123

جدول 2-4 - یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی وهوش زنان123

جدول 3-4- یافته‎های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 124

جدول 4-4- یافته‎های توصیفی نمرات هوش مردان وزنان 125

جدول 5-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش مردان126

جدول 6-4- ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی وهوش زنان 127

جدول 7-4- نتایج آزمون tمستقل برای رضایت زناشویی مردان وزنان 128

جدول 8-4- نتایج آزمونtمستقل برای هوش مردان وزنان 128

فهرست نمودارها

نمودار 1-4میانگین نمرات رضایت زناشویی وهوش مردان وزنان124

نمودار 2-4میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان وزنان 125

نمودار 3-4 میانگین نمرات هوش مردان وزنان126

ادامه مطلب و دریافت فایل

فقر فرهنگی و تأثیر آن بر بزهکاری افراد:فقر,فرهنگ, فقر فرهنگی , فرهنگ فقر,بزهکاری

پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل:دانلود پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل ,استادیوم ماراکانا برزیل,مجموعه ورزشی,ورزشگاه فوتبال,پاورپوینت استادیوم ماراکانا برزیل ,استادیوم ورزشی,برزیل,آشنایی با استادیوم ماراکانا برزیل,پاورپوینت معرفی استادیوم ماراکانا برزیل

مبانی نظری بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی:مبانی نظری بهزیستی ذهنی، رضایت از زندگی,مبانی نظری بهزیستی ذهنی,مبانی نظری رضایت از زندگی,مبانی نظری, بهزیستی ذهنی,رضایت از زندگی

پاورپوینت سازه های مشبک فضایی:پاورپوینت آشنایی با سازه های مشبک فضایی,سازه های مشبک فضایی,مزایا و معایب سازه های فضاکار,مصالح شبکه های فضایی,سیستم های شبکه های فضایی,خرپاهای فضایی مدولار,پاورپوینت سازه فضایی,سازه فضاکار,پاورپوینت بررسی و تحلیل سازه های مشبک فضایی

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر:چگونگی رسیدگی , دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر,قوه مجریه,دستگاه اجرایی,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت جامعه ایستا و پویا:پاورپوینت جامعه ایستا و پویا,دانلود پاورپوینت جامعه ایستا و پویا,پاورپوینت رایگان جامعه ایستا و پویا,پاورپوینت جامعه ایستا چیست,پاورپوینت جامعه پویا چیست,پاورپوینت آشنایی با جامعه پویا,پاورپوینت آشنایی با جامعه ایستا,دانلود جامعه ایستا و پویا,جامعه ایستا و پویا,پروژه جامعه ایستا و پویا,تحقیق جامعه ایستا و پویا,دانلود پاورپوینت جامعه ایستا چیست,دانلود پاورپوینت جامعه پویا چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه پویا,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه ایستا,

پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل:دانلود پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,تحقیق بررسی برنامه نویسی موبایل,مقاله بررسی برنامه نویسی موبایل,پاورپوینت بررسی برنامه نویسی موبایل,بررسی برنامه نویسی موبایل,برنامه نویسی, موبایل

پاورپوینت معماری بیونیک:دانلود پاورپوینت معماری بیونیک,معماری بیونیک,پروژه درس انسان طبیعت معماری,سازه ها با معماری بیونیک,آشنایی با سازه های با معماری بیونیک,دانلود معماری بیونیک,پروژه معماری,بیونیک,پاورپوینت معماری بیونیک,ساختمان تحت تاثیر معماری بیونیک

پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17حسابداری داراییهای نامشهود:پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17حسابداری داراییهای نامشهود,دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17حسابداری داراییهای نامشهود,استاندارد حسابداری شماره 17حسابداری داراییهای نامشهود,پاورپوینت حسابداری,دانلود پاورپوینت حسابداری,حسابداری

پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت (قسمت 3):زمایش های قیر و آسفالت ,آزمایش های قیر,آزمایش های آسفالت ,آسفالت ,پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت ,پاورپوینت آزمایش های قیر,پاورپوینت آزمایش های آسفالت ,پاورپوینت آسفالت ,دانلود پاورپوینت آزمایش های قیر و آسفالت ,دانلود پاورپوینت آزمایش های قیر,دانلود پاورپوینت آزمایش های آسفالت ,دانلود پاورپوینت آسفالت ,سازه ,ساختمان,مهندسی ساختما