لینک دانلود فایل بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور-2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند در منطقه پاتاوه آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:کود زیستی فسفات بارور2 ,عملکرد ,گندم آبی ,رقم الوند ,گندم آبی الوند, كود زیستی, كود فسفات بارور 2,پروژه,پژوهش,پایان نامه ,مقاله ,جزوه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه , دانلودمقاله ,دانلود جزوه

به منظور بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر عملکرد گندم آبی رقم الوند آزمایشی در سال زراعی 89-1388 در منطقه پاتاوه واقع در شهرستان دنا انجام گردید. آزمایش در قالب طرح بلوك­های كامل تصادفی در چهار تكرار اجراء گردید. تیمارها شامل، 1- كود بارور2 به روش بذرمال 2- كود بارور2 به روش محلول پاشی 3- كود بارور2 به روش بذرمال +كود فسفاته 4- كود بارور 2 به روش محلول پاشی + كود فسفاته 5- كود فسفاته بدون بارور 2 بعنوان شاهد بودند. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد خوشه در واحد سطح (مترمربع)، طول سنبله، ارتفاع گیاه، میزان گلوتن دانه، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، وزن هزار دانه،‌ شاخص برداشت و فسفر دانه بود. نتایج نشان داد كه اثر تیمارها بر تمامی صفات به جزء شاخص برداشت معنی­دار بود. در اکثر صفات مورد ارزیابی تیمار کودی کاربرد کود بیولوژیک فسفات بارور 2 به روش بذرمال به همراه مصرف کود سوپر فسفات تریپل نسبت به سایر تیمارهای کودی برتری داشت. تیمار محلول­پاشی فسفات بارور 2 نیز در اکثر صفات کمترین مقدار بود.

واژه­های كلیدی:

فارسی: عملكرد، گندم آبی الوند، كود زیستی، كود فسفات بارور 2.

فهرست جداول

چکیده 1

فصل اول: مقدمه 2

1-1-کلیات 2

1-1- هدف از اجرای این پژوهش 5

1-2- فرضیات پژوهش 5

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده 6

2-1- گندم و اهمیت آن 6

2-2- گیاهشناسی گندم 6

2-2-1- ریشه 7

2-2-2- برگ 7

2-2-3- ساقه 8

2-2-4- گل آذین 8

2-2-5- دانه 9

2-3- مراحل رشد و نمو گندم 9

2-4- اهمیت اقتصادی و تغذیهای گندم 10

2-5- سطح زیر کشت و تولید گندم 11

2-6- نیازهای آب و هوایی و سازگاری گندم 12

2-7- اهمیت تغذیه در گیاه 12

2-8- عنصر فسفر و اهمیت آن در تغذیه گیاه گندم 13

2-8-1- خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی فسفاته 13

2-8-2- فسفر در گیاه 14

2-8-2-1- مقدار و اشكال مختلف فسفر در گیاه 14

2-8-2-2- نقش فسفر در گیاه 15

2-8-3- علائم كمبود فسفر در گیاه 16

2-8-4- فسفر در خاک: 16

2-8-5- تبدیل فسفر آلی به فسفر معدنی: 17

2-8-6- مقدار و نوع فسفر در خاک، و تاثیر مصرف کود بر روی وضعیت فسفر در خاک 18

2-8-7- اثر pH بر روی قابلیت جذب فسفر: 19

2-8-8- اثرات فسفر بر عملكرد و اجزای عملكرد گندم 20

2-9- کودهای زیستی: 21

2-9-1- تاریخچه 21

2-9-2- باکتریهای سودموناس و باسیلیوس: 23

2-9-3- تاثیر باکتریهای محرک رشد بر روی رشد گیاهان : 23

2-9-4- کود زیستی فسفاته بارور – 2 25

2-9-5- مزایای کود زیستی فسفاته بارور – 2 26

2-9-6- بررسی تاثیر كود زیستی بارور-2 بر عملكرد گندم 28

2-9-7- نتایج استفاده از كود زیستی فسفاته بارور-2 در برنج 29

فصل سوم: مواد و روشها 33

3-1- موقعیت جغرافیایی محل آزمایش 33

3-1-1- تغییرات درجه حرارت شبانهروزی یاسوج در طول دورهی رشد گندم 34

3-2- مشخصات هواشناسی منطقه 34

3-3- مشخصات خاک محل اجرای آزمایش 34

3-4- مشخصات طرح آزمایشی 35

3-5- عملیات زرا عی 35

3-6- صفات مورد بررسی 36

3-6-1- طول برگ پرچم 36

3-6-2- شاخص سطح برگ 36

3-6-3- ارتفاع گیاه 36

3-6-4- طول سنبله 36

3-6-5- تعداد سنبله در واحد سطح ( مترمربع) 36

3-6-6- تعداد دانه در سنبله 37

3-6-7- تعیین میزان عملکرد بیولوژیک 37

3-6-8- تعیین میزان عملکرد دانه 37

3-6-9- وزن هزار دانه 37

3-6-10- تعیین شاخص برداشت 37

3-6-11- تعیین میزان گلوتن دانه 38

3-7- محاسبات آماری 38

فصل چهارم: نتایج و بحث و پیشنهادات 39

4-1- طول برگ پرچم 39

4-2- شاخص سطح برگ 39

4-3- تعداد سنبله در متر مربع 41

4-4- تعداد دانه در سنبله 42

4-5- وزن هزار دانه 43

4-6- طول سنبله 44

4-7- ارتفاع بوته 44

4-8- عملكرد بیولوژیك 46

4-9- عملكرد دانه 46

4-10- شاخص برداشت 48

4-11- گلوتن دانه 49

4-12- فسفر دانه 50

4-13- همبستگی بین صفات مورد بررسی 50

4-14- نتیجه‌گیری 53

4-15- پیشنهادات 53

4-16- فهرست منابع 54

فهرست شکل­ها

شكل 3-1- روند تغییرات حداقل، حداكثر و میانگین دما در فصل رشد گندم (89-1388) 37

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- مقایسه میانگین تیمارها برای طول برگ پرچم 43

نمودار 4-2- مقایسه میانگین تیمارها برای شاخص سطح برگ 44

نمودار 4-3- مقایسه میانگین تیمارها برای تعداد سنبله در مترمربع 45

نمودار 4-4- مقایسه میانگین تیمارها برای تعداد دانه در سنبله 46

نمودار 4-5- مقایسه میانگین تیمارها برای وزن هزار دانه 47

نمودار 4-6- مقایسه میانگین تیمارها برای طول خوشه 48

نمودار 4-7- مقایسه میانگین تیمارها برای ارتفاع بوته 48

نمودار 4-8- مقایسه میانگین تیمارها برای عملكرد بیولوژیك 50

نمودار 4-9- مقایسه میانگین تیمارها برای عملكرد دانه 50

نمودار 4-10- مقایسه میانگین تیمارها برای شاخص برداشت 51

نمودار 4-11- مقایسه میانگین تیمارها برای گلوتن دانه 51

نمودار 4-12- مقایسه میانگین تیمارها برای فسفر دانه 52

ادامه مطلب و دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش:پروژه کارافرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,طرح توجیهی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,دانلود پروژه کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,طرح توجیه فنی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش,توجیه اقتصادی کارگاه تولید و بسته بندی کشمش

پاورپوینت تفسیر موضوعی نهج البلاغه فصل 1:نهج البلاغه,تفسیر موضوعی نهج البلاغه,پاورپوینت تفسیر موضوعی نهج البلاغه,تفسیر موضوعی نهج البلاغه فصل 1,فصل 1 تفسیر موضوعی نهج البلاغه,دانلود تفسیر فصل 1 موضوعی نهج البلاغه,پاورپوینت تفسیر موضوعی نهج البلاغه فصل 1,دانلود پاورپوینت تفسیر موضوعی نهج البلاغه فصل 1

پاورپوینت معرفی شغل مدیر رستوران:پاورپوینت در مورد شغل مدیر رستوران,پاورپوینت در رابطه با شغل مدیر رستوران,پاورپوینت با عنوان شغل مدیر رستوران,پاورپوینت با موضوع شغل مدیر رستوران,معرفی شغل مدیر رستوران,وظایف مدیریت رستوران,مهارت و دانش مورد نیاز مدیریت رستوران,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مدیریت رستوران,بازارکار و آینده شغلی مدیر رستوران,میزان درآمد مدیر رستوران

مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج:مولکول نگاری ,مولکول نگاری پلیمری سنتز و کاربرد آن در استخراج,مولکول نگاری پلیمری سنتز,کاربرد مولکول نگاری پلیمری سنتز در استخراج,کاربرد مولکول نگاری پلیمری سنتز,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت تهویه مطبوع:تهویه مطبوع,پاورپوینت تهویه مطبوع,دانلود پاورپوینت تهویه مطبوع,انواع سیستم‌های تهویه مطبوع,پاورپوینت انواع سیستم‌های تهویه مطبوع,دانلود پاورپوینت انواع سیستم‌های تهویه مطبوع,سیستم تهویه مطبوع تمام هوا,پاورپوینت سیستم تهویه مطبوع تمام هوا,دانلود پاورپوینت سیستم تهویه مطبوع تمام هوا,پاورپوینت سیستم تهویه مطبوع تمام آب,سیستم تهویه مطبوع تما

پاورپوینت انگور:پاورپوینت انگور ,دانلود پاورپوینت انگور ,بررسی انگور ,تحقیق انگور ,مفاله انگور ,کاشت انگور,راه و روش کاشت انگور,انواع انگور,چگونگی زمین انگور,تاریخچه انگور,انگور و آفرینش

پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان:پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,پاورپوینت ,طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,طرح مرمت و احیای ,حمام خان کاشان,حمام خان ,کاشان

دانلود پاورپوینت تشیع لندنی و شیعه انگلیسی:دانلود پاورپوینت تشیع لندنی و شیعه انگلیسی

پاورپوینت موزه هنرهای باستانی سئول:دانلود پاورپوینت موزه هنرهای باستانی سئول,موزه هنرهای باستانی سئول,آشنایی با موزه هنرهای باستانی سئول,معماری موزه هنرهای باستانی سئول,رم کولهاوس,موزه,جان نوول,ماریو بوتا ,پاورپوینت موزه هنرهای باستانی سئول,موزه سئول

پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی):دانلود پاورپوینت ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),ضرورت ها و رویکردهای برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),پاورپوینت برنامه ریزی فضایی,منطقه ای,پاورپوینت ضرورت و رویکرد برنامه ریزی منطقه ای(فضایی),آمایش و توسعه منطقه ای ,برنامه ریزی فضای