خرید اینترنتی فایل جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر
کلمات کلیدی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


خواص مواد :
-خواص فیزیکی

- خواص مکانیکی
- خواص شیمیایی
-1خواص فیزیکی :
به خصوصیات و ویژگیهای مواد و مصالح ساختمانی از قبیل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـت هـدا یت حرارتی والکتریکی و خواص فیزیکی مواد گویند.
-1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است.
-1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـه
وزن حجم در حالت عادی . جسم است
-1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و...): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـم
یخال داخل دانه یها حجم خال بم یا ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود
-1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکی تیل شده یا به عبار نسبت جرم طب یعی به جـرم متراکم آن را چگالی یگو ند.
: -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که از فضاهای یخال یتشک ل شده است. (100× چگـ یال 1- )=
تخلخل
-1-6 قابلیت جذب آب: خصوصیتی از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بستگی یبه دمـا هـوا –
یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و... بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی تقسـیم
می شوند
الف - مواد نگهدارنده آب (ه فی لیدرو ): که سطح آنها به شدت جاذب آب هستند و این مواد در آب تحل می یل . روند
ب - امواد د فع آب: یسطح ا ن مواد آب را دفع میکند و در برابر آب مقاومند.

-1-7 میزان جذب آب: توانایی مصالح در جذب و نگهداری میآب است. ا ین یزان هم شه کمتر از تخلخـل اسـت چـون
یبعض از حفرهها بسته هستند و آب نمیتواند به داخل آنها برود.
-1-8 ضر یب نرمی : نسبت مقاومت فشاری مصالح اشباع شده با آب به حالت خشک آن است که نشان دهنده مقاومـت
مصالح در مقابل آب است. ای ین ضر یب برا یانواع مواد ب ن 0 تا 1 یاست. (مواد که مقاومت خود را از دست ندهند 1 مثل
یش شه و آهن یو مواد که کاملاً مقاومتشان از بین برود صفر مثل خاك رس).

تستهای نمونه خواص مواد
1-بـه خصوصـیات و ویژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـره
خواص............مواد می گویند.
-1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام
-2 جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه نیا توپر ا هما نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟
-1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا -4 یه چکدام
3- یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟
-1 تعداد و ابعاد حفرهها 2- یدما یمح ط
-3 یرطوبت نسب یمح ط 4- همه موارد
-4 یه یدروف ل به کدام مواد گفته میشود؟
-1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام
5- نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنهـا در حالـت خشـک را.........مـواد
می نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ...........است.
-1 ضر یب نرمی 1-
-2 مقاومت فشاری 1-
-3 ضر یب نرمی - صفر
-4 رمق یاومت فشا - صفر
6- سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟
8و2-4 8و3 -3 7و 2-2 7و 1- 3

نوع فایل: Pdf

سایز: 17.4Mb

تعداد صفحه:217

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آموزش درس 7 کتاب علوم پایه ششم ( ورزش و نیرو 2 ):درس هفت علوم ششم ابتدایی,درس ورزش و نیرو2,پاورپوینت ورزش و نیرو2,سئوالات متن درس ورزش و نیرو2,فعالیت های درس ورزش و نیرو,آزمایش های درس ورزش و نیرو 2,فکر کنید درس 7 علوم ششم ,جمع آوری اطلاعات علوم ششم ,گفت و گو علوم ششم

پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم OLAP for Decision Support:پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم OLAP for Decision Support,پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم,قابلیت های OLAP,پاورپوینت آشنایی با OLAP,پاورپوینت پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم,داده های تحلیلی,پشتیبانی تصمیم

آبجکت اتوکد و نقشه پله گرد دارای پلان و نما:آبجکت اتوکد و نقشه پله گرد دارای پلان و نما,آبجکت اتوکد, نقشه پله گرد, دارای پلان و نما,آبجکت ,اتوکد , نقشه, پله گرد , پلان , نما

پاورپوینت جوشکاری زیر آب (welding underwater):جوشکاری زیر آب,پاورپوینت جوشکاری زیر آب,دانلود پاورپوینت جوشکاری زیر آب,تاریخچه جوشکاری زیر آب ,پاورپوینت تاریخچه جوشکاری زیر آب ,دانلود پاورپوینت تاریخچه جوشکاری زیر آب ,انواع جوشکاری زیرآب,پاورپوینت انواع جوشکاری زیرآب,دانلود پاورپوینت انواع جوشکاری زیرآب,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاو

پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات:پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات 214 اسلاید,پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,دانلود پاورپوینت زراعت و اصلاح نباتات,پروژه زراعت و اصلاح نباتات,زراعت,اصلاح نباتات

پاورپوینت روش تحقیق آزمایشی:پاورپوینت روش تحقیق آزمایشی,دانلود پاورپوینت روش تحقیق آزمایشی,پاورپوینت تحقیقات تجربی چیست,دانلود پاورپوینت تحقیقات تجربی چیست,دانلود روش تحقیق آزمایشی,روش تحقیق آزمایشی,تحقیق روش تحقیق آزمایشی,دانلود تحقیق روش تحقیق آزمایشی,پروژه روش تحقیق آزمایشی,دانلود پروژه روش تحقیق آزمایشی,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاور

پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی:ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,دانلود پاورپوینت ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,بررسی ذرات نانو و نانوفناوری در نمک زدایی,تحقیق ذرات نانو ,مقاله نانوفناوری در نمک زدایی,ذرات نانو ,نانوفناوری در نمک زدایی

پاورپوینت دلیل گرایش دختران جوان به آرایش:دلیل گرایش دختران جوان به آرایش,پاورپوینت دلیل گرایش دختران جوان به آرایش,دانلود پاورپوینت دلیل گرایش دختران جوان به آرایش,گرایش دختران جوان به آرایش,پاورپوینت گرایش دختران جوان به آرایش,دانلود پاورپوینت گرایش دختران جوان به آرایش,روان شناسی,پاورپوینت روان شناسی ,دانلود پاورپوینت روان شناسی,تحقیق روان شناسی,دانلود تحقیق روان شناسی,رشته

پاورپوینت مازوخیسم چیست:پاورپوینت مازوخیسم چیست,دانلود پاورپوینت مازوخیسم چیست,پاورپوینت خودآزاری جنسی چیست,دانلود پاورپوینت خودآزاری جنسی چیست,پاورپوینت آزارخواهی جنسی چیست,دانلود پاورپوینت آزارخواهی جنسی چیست,دانلود مازوخیسم چیست,مازوخیسم چیست,تحقیق مازوخیسم چیست,دانلود تحقیق مازوخیسم چیست,پروژه مازوخیسم چیست,دانلود پروژه مازوخیسم چیست,روانشناسی,دانلود پاو

تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن:بیش تمرینی ,سیستم ایمنی بدن,تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن,دانلود مقاله تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن,دانلود تحقیق تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن