خرید اینترنتی فایل جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر
کلمات کلیدی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


خواص مواد :
-خواص فیزیکی

- خواص مکانیکی
- خواص شیمیایی
-1خواص فیزیکی :
به خصوصیات و ویژگیهای مواد و مصالح ساختمانی از قبیل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـت هـدا یت حرارتی والکتریکی و خواص فیزیکی مواد گویند.
-1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است.
-1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـه
وزن حجم در حالت عادی . جسم است
-1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و...): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـم
یخال داخل دانه یها حجم خال بم یا ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود
-1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکی تیل شده یا به عبار نسبت جرم طب یعی به جـرم متراکم آن را چگالی یگو ند.
: -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که از فضاهای یخال یتشک ل شده است. (100× چگـ یال 1- )=
تخلخل
-1-6 قابلیت جذب آب: خصوصیتی از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بستگی یبه دمـا هـوا –
یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و... بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی تقسـیم
می شوند
الف - مواد نگهدارنده آب (ه فی لیدرو ): که سطح آنها به شدت جاذب آب هستند و این مواد در آب تحل می یل . روند
ب - امواد د فع آب: یسطح ا ن مواد آب را دفع میکند و در برابر آب مقاومند.

-1-7 میزان جذب آب: توانایی مصالح در جذب و نگهداری میآب است. ا ین یزان هم شه کمتر از تخلخـل اسـت چـون
یبعض از حفرهها بسته هستند و آب نمیتواند به داخل آنها برود.
-1-8 ضر یب نرمی : نسبت مقاومت فشاری مصالح اشباع شده با آب به حالت خشک آن است که نشان دهنده مقاومـت
مصالح در مقابل آب است. ای ین ضر یب برا یانواع مواد ب ن 0 تا 1 یاست. (مواد که مقاومت خود را از دست ندهند 1 مثل
یش شه و آهن یو مواد که کاملاً مقاومتشان از بین برود صفر مثل خاك رس).

تستهای نمونه خواص مواد
1-بـه خصوصـیات و ویژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـره
خواص............مواد می گویند.
-1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام
-2 جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه نیا توپر ا هما نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟
-1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا -4 یه چکدام
3- یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟
-1 تعداد و ابعاد حفرهها 2- یدما یمح ط
-3 یرطوبت نسب یمح ط 4- همه موارد
-4 یه یدروف ل به کدام مواد گفته میشود؟
-1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام
5- نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنهـا در حالـت خشـک را.........مـواد
می نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ...........است.
-1 ضر یب نرمی 1-
-2 مقاومت فشاری 1-
-3 ضر یب نرمی - صفر
-4 رمق یاومت فشا - صفر
6- سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟
8و2-4 8و3 -3 7و 2-2 7و 1- 3

نوع فایل: Pdf

سایز: 17.4Mb

تعداد صفحه:217

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت علائم و تابلوها در جاده ها:دانلود پاورپوینت علائم و تابلوها در جاده ها ,علائم و تابلوها در جاده ها ,کنترل ترافیک,پاورپوینت آشنایی با ابزار کنترل ترافیک,تابلوها در جاده ها ,شهرسازی,پاورپوینت کنترل ترافیک شهری,علائم و تابلوها در جاده ,پاورپوینت علائم و تابلوها در جاده ها

مودم ها:مودم,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت یادگیری درباره ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی:دانلود پاورپوینت یادگیری دربارۀ ریسک و بازده حاصل از سوابق تاریخی,تعیین سطح نرخ های بهره,عوامل بنیادی تعیین کنندۀ سطح نرخ های بهره, نرخ بهرۀ اسمی و نرخ بهرۀ واقعی, رابطۀ دقیق بین نرخ بهرۀ واقعی و نرخ بهرۀ اسمی, نرخ بهرۀ واقعی تعادلی, نرخ بهرۀ اسمی تعادلی,مالیات و نرخ بهرۀ واقعی, نرخ بازده برای دوره های نگهداری مختلف, نرخ های درصدی سالانه

پاورپوینت شرایط زیست–اقلیمی ساختمانی:دانلود پاورپوینت شرایط زیست,اقلیمی ساختمانی ,شرایط زیست,اقلیمی ساختمانی,پروژه تنظیم شرایط محیطی,سایکرومتریک هوا و شرایط زیست,اقلیمی ساختمانی (تنظیم شرایط محیطی),مشخصات و خواص سایکرومتریک هوا,اقلیم و معماری,پاورپوینت شرایط زیست,اقلیم

پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت:پاورپوینت طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت,طراحی خانه ای برای سه نسل متفاوت,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

دانلود پاورپوینت هتل شرایتون:دانلود, پاورپوینت, هتل ,شرایتون

تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص:تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص,بررسی تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص,مقاله تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص,تحقیق تاریخچه استفاده از اطلاعات خاص,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت جامعه شناسی جنگ:پاورپوینت جامعه شناسی جنگ,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی جنگ,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی جنگ,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی جنگ,پاورپوینت تعریف جامعه شناسی جنگ,پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی جنگ,دانلود جامعه شناسی جنگ,جامعه شناسی جنگ,تحقیق جامعه شناسی جنگ,پروژه جامعه شناسی جنگ,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی جنگ,دانلود پاورپوینت تعریف جامعه شناسی جنگ,دانلود پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی جنگ

دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی (مقیاس خانواده) مری پروسیدانو و کنیت هلر:پرسشنامه حمایت اجتماعی ,مقیاس خانواده,مری پروسیدانو و کنیت هلر,پرسشنامه,حمایت اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اوقات فراغت:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت,مبانی نظری و پیشینه تحقیق,اوقات فراغت,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری اوقات فراغت,پیشینه تحقیق اوقات فراغت