خرید اینترنتی فایل جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر
کلمات کلیدی:مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

جزوه شناخت مواد و مصالح رشته هنر


توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته هنر ویژه کنکور سال 95 - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی


خواص مواد :
-خواص فیزیکی

- خواص مکانیکی
- خواص شیمیایی
-1خواص فیزیکی :
به خصوصیات و ویژگیهای مواد و مصالح ساختمانی از قبیل جرم مخصوص، تخلخل، قابلیت جذب آب، قابلیـت هـدا یت حرارتی والکتریکی و خواص فیزیکی مواد گویند.
-1-1 جرم مخصوص: جرم واحد حجم مصالح یکپارچه و توپر است، که نسبت به وزن به حجم متراکم شده جسم است.
-1-2 جرم مخصوص فضایی: جرم واحد حجم مصالح در حالت طب یعی (به همراه خلل و فرج آن) است کـه نسـبت بـه
وزن حجم در حالت عادی . جسم است
-1-3 جرم مخصوص فضایی مصالح دانه یا (شن و ماسه، سیمان، آهک و...): که در ایـن حالـت عـلاوه بـر حجـم
یخال داخل دانه یها حجم خال بم یا ن دانه یها مجاور هم در محاسبه جرم منظور م . یشود
-1-4چگالی : ینسبت حجم مصالح که از مواد متراکم تشکی تیل شده یا به عبار نسبت جرم طب یعی به جـرم متراکم آن را چگالی یگو ند.
: -1-5 تخلخل یدق عقاً بر یکس چگال ینسبت حجم مصالح که از فضاهای یخال یتشک ل شده است. (100× چگـ یال 1- )=
تخلخل
-1-6 قابلیت جذب آب: خصوصیتی از مصالح که نشان دهنده جذب بخار آب از هوا است. که بستگی یبه دمـا هـوا –
یرطوبت نسب نوع خلل و فرج، تعداد و ابعاد آن یها و... بسـتگ دارد. از نظـر جـذب آب مـواد بـه دو دسـته کلـی تقسـیم
می شوند
الف - مواد نگهدارنده آب (ه فی لیدرو ): که سطح آنها به شدت جاذب آب هستند و این مواد در آب تحل می یل . روند
ب - امواد د فع آب: یسطح ا ن مواد آب را دفع میکند و در برابر آب مقاومند.

-1-7 میزان جذب آب: توانایی مصالح در جذب و نگهداری میآب است. ا ین یزان هم شه کمتر از تخلخـل اسـت چـون
یبعض از حفرهها بسته هستند و آب نمیتواند به داخل آنها برود.
-1-8 ضر یب نرمی : نسبت مقاومت فشاری مصالح اشباع شده با آب به حالت خشک آن است که نشان دهنده مقاومـت
مصالح در مقابل آب است. ای ین ضر یب برا یانواع مواد ب ن 0 تا 1 یاست. (مواد که مقاومت خود را از دست ندهند 1 مثل
یش شه و آهن یو مواد که کاملاً مقاومتشان از بین برود صفر مثل خاك رس).

تستهای نمونه خواص مواد
1-بـه خصوصـیات و ویژگـیهـا مـواد از قبیـل جـرم مخصـوص، تخلخـل، قابلیـت جـذب آب و غیـره
خواص............مواد می گویند.
-1 فیزیکی 2- مکانیکی 3- شیمیایی 4- هیچکدام
-2 جرم واحد حجم مصالح ی یکپارچه نیا توپر ا هما نسبت وزن به حجم متراکم شده جسم را چه می یگو ند؟
-1 جرم مخصوص -2 جرم مخصوص فضایی -3 ییجرم فضا -4 یه چکدام
3- یقابل ت جذب آب مواد به کدام عامل وابسته است؟
-1 تعداد و ابعاد حفرهها 2- یدما یمح ط
-3 یرطوبت نسب یمح ط 4- همه موارد
-4 یه یدروف ل به کدام مواد گفته میشود؟
-1 مواد دفع آب -2 مواد نگهدارنده آب -3 مواد متخلخل -4 یه چکدام
5- نسبت مقاومت فشاری ی، فشار مصالح اشباع شده با آب به مقاومت آنهـا در حالـت خشـک را.........مـواد
می نامند و ا ین نسبت برای خاك رس ...........است.
-1 ضر یب نرمی 1-
-2 مقاومت فشاری 1-
-3 ضر یب نرمی - صفر
-4 رمق یاومت فشا - صفر
6- سختی سنگ گچ و توپاز به ترتیب چند می باشد؟
8و2-4 8و3 -3 7و 2-2 7و 1- 3

نوع فایل: Pdf

سایز: 17.4Mb

تعداد صفحه:217

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت سازه های عنکبوتی در معماری:سازه های عنکبوتی در معماری

رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان:توسعه منابع انسانی ,رضایت شغلی کارکنان,منابع انسانی,رضایت شغلی,ساختار سازمانی,شایستگی,کارکنان,توانمندسازی,ارزش ,تقویت,عوامل سازمانی,حقوق و دستمزد,شرایط کاری,عوامل فردی,مهارت,بهره وری فردی,رضایت از زندگی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله رابطه بین توسعه منابع انسانی و رضایت شغ

پاورپوینت مادربورد:مادربورد,پاورپوینت مادربورد,بررسی مادربورد,پاورپوینت بررسی مادربورد,دانلود پاورپوینت مادربورد,تحقیق درمورد مادربورد,دانلود مقاله مادربورد,مادر بورد چیست,چگونگی عملکرد مادربورد,انواع مادربورد,مادر بورد های AT,Baby AT,فاکتور شکل چیست,ورود ATX,Micro ATX,انتخاب مادر بورد و کیس,دانلود پاورپوینت بررسی مادربورد

پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری:پیشینه پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری,پیشینه پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری,پژوهش پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری,پیشینه پژوهش, پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری، تئوری یکپارچه پذیرش و کاربرد فناوری

پاورپوینت معرفی شغل مدیر کنترل پروژه:پاورپوینت در مورد شغل مدیر کنترل پروژه,پاورپوینت در رابطه با شغل مدیر کنترل پروژه,پاورپوینت با عنوان شغل مدیر کنترل پروژه,پاورپوینت با موضوع شغل مدیر کنترل پروژه,آشنایی با کار مدیر کنترل پروژه و وظایف او,ساعات کار و محیط کار مدیر کنترل پروژه,وظایف مدیر کنترل پروژه,شخصیت شناسی مدیر کنترل پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت اقلیم گرم و خشک:دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشک,پاورپوینت اقلیم گرم و خشک,اقلیم گرم و خشک,گرم و خشک

پاورپوینت استهلاک سرمایه (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری):دانلود پاورپوینت استهلاک سرمایه,تعریف استهلاک براساس دیدگاه سیستماتیک ومعقول ,کاهش توان دارایی در ارائه خدمات بالقوه ,کاهش در ارائه خدمات، از نظر فیزیکی ,تعیین قیمت خدمات بهای تمام شده تاریخی یا هزینه جاری؟ ,روش مبتنی بر نقش دارایی در ایجاد

سمینار تخصصی متره برآورد، آنالیزبها و تقویم صورت وضعیت در پروژه ها ‏:سمینار تخصصی متره برآورد، آنالیزبها و تقویم صورت وضعیت در پروژه ها با فهرست بهای 88 و بخشنا مه های جدید,‎1 ‎متره چیست ؟,تاریخچه متره,‎2 ‎مترور کیست ؟,‎3 ‎متره و علوم فنون مرتبط‎ ‎,فهارس بهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( 15جلد )‏,بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی,آنالیزبها,تعدیل و مابه التفاوت,طراحی و بررسی نموگرام,برنامه زما

پیشینه پژوهش نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه محصول:پیشینه پژوهش نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه محصول,پیشینه نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه محصول, پژوهش نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه محصول,پیشینه پژوهش, نقش بیمه محصولات کشاورزی در توسعه محصول

پاورپوینت بررسی کفیر - نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک):کفیر نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک), نوشابه ای تخمیری (پروبیوتیک),پروبیوتیک,بررسی کفیر ,تحقیق نوشابه ای تخمیری ,مقاله پروبیوتیک,دانلود پاورپوینت کفیر نوشابه ای تخمیری ,نوشابه ای تخمیری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق