خرید اینترنتی فایل نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

نقش رضایت جنسی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
کلمات کلیدی:رضایت زناشویی , رضایت جنسی , دانشجویان , روابط جنسی , تعارض زندگی ,مسئل شخصیتی زندگی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دانشگاه پیام نور...می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور می­باشد.

برای بدست آوردن حجم نمونه در تحقیق حاضر از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه 100 نفر تعیین شد و سپس با استفاده از روش نمونه گیری اتفاقی ( تصادفی ساده) جمع آوری اطلاعات به صورت فیزیکی صورت گرفت .

در تحقیق حاضر از دو پرسشنامه استفاده شده است : پرسشنامه رضایت جنسی هادسون و پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران و كاركنان شركت های مختلف مورد تأیید قرارگرفته است و ازاعتبار لازم برخوردار میباشد. بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد که از روش آلفای كرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای بدست آمده در این مطالعه برای متغیر رضایت جنسی 849/0 بوده است. هم­چنین برای متغیر رضایت زناشویی 942/0 می باشد. درپژوهش حاضرجهت بررسی داده های آماری ازنرم افزار SPSSاستفاده شده است. دونوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده هااستفاده شده است .

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مولفه رضایت جنسی بر مولفه های تحریف آرمانی زندگی زناشویی ، رضایت زناشویی (خرده مقیاس) ، مسائل شخصیتی زندگی ، میزان ارتباط ، میزان حل تعارض زندگی ، میزان مدیریت مالی زندگی ، فعالیت­های اوقات فراغت زندگی ،‌ روابط جنسی زندگی ،‌ رابطه با فامیل و دوستان زندگی ، نقش­های مساوات طلبانه زندگی و جهت­گیری مذهبی زندگی تاثیر معنا داری دارد. تنها مولفه رضایت جنسی بر فرزندان و فرزندپروری زندگی زناشویی رابطه معكوس دارد.

فهرست مطالب

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4- اهداف پژوهش... 5

1-4-1- هدف کلی:5

1-4-2- اهداف جزئی:5

1-5- فرضیه های پژوهش:6

1-5-1- فرضیه اصلی.. 6

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 6

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:6

فصل دوم

ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: رضایت جنسی 9

2-1-1- مقدمه. 9

2-1-2- رضایت جنسی مطلوب.. 9

2-1-2-1- تکنیک... 10

2-1-3- رضایت روابط زناشویی در ازدواج. 12

2-1-4- تعریف تعرض جنسی.. 13

2-1-5-تعریف عام رضایت.. 13

2-1-6- تعریف خاص رضایت (تماس جنسی)13

2-1-7- جلب رضایت جنسی همسر. 14

2-1-8- بقای رابطه. 15

2-1-9- رابطه رضایت زناشویی و رضایت جنسی.. 16

2-1-10- دلبستگی آری ، وابستگی هرگز. 17

2-1-11- ازدواج نکرده‌ها بخوانند. 17

2-1-12- اطلاعات لازم در مورد رضایت جنسی و ارگاسم خانم ها19

2-1-13- ده عامل موثر در کاهش رضایت جنسی زنان و مردان. 20

2-1-14- رضایت جنسی در مردان و زنان چگونه است؟. 21

2-1-15- شاخص‌های رضایت جنسی در مردان و زنان:22

2-1-16- چه کسانی بیشتر به رضایت جنسی می‌رسند؟. 23

2-1-17- جلب رضایت جنسی همسر. 23

2-1-18- جلب رضایت جنسی در بقای رابطه. 25

2-1-19- راهکار‌هایی برای رضایت جنسی.. 25

2-1-20- شکستن عادت‌های روتین.. 26

2-1-21- با شریک جنسی خود صحبت کنید. 27

2-1-22- ورزش و تغییر وضعیت ظاهری.. 27

2-1-23- رضایت جنسی و ناتوانی جنسی در زنان. 28

2-1-23-1- علائم و نشانه ها28

2-1-23-2- علل.. 28

2-1-24- چه زمان باید به پزشک مراجعه کرد؟. 29

2-1-24-1- غربالگری و تشخیص... 29

2-1-24-2- درمان. 30

2-1-24-3- درمان های غیر دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 30

2-1-24-4- درمان های دارویی برای ناتوانی جنسی در زنان. 31

2-1-24-5- درمان های در حال پدیدار شدن. 33

2-1-24-6- مهارت های کنار آمدنی.. 33

2-2- بخش دوم: رضایت زناشویی.. 35

2-2-1- رضایت زناشویی.. 35

2-2-2- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35

2-2-2-1- خوشبختی در زندگی زناشویی و رضایت زناشویی.. 35

2-2-2-2- خانواده ـ رضایت زناشویی.. 36

2-2-2-3- خشنودی در خانواده و عوامل موثر در آن. 37

2-2-2-4- ناخشنودی و طلاق در خانواده و علل آن. 38

2-2-3- بهداشت روانی یا رضایت زناشویی.. 41

2-2-4- تعریف سازمان جهانی.. 42

2-2-5- اهمیت رضایت زناشویی.. 42

2-2-6- رضایت زناشویی در پرتو پای بندی به آموزه های دینی.. 42

2-2-7- دین باوری و رضایت زناشویی.. 43

2-2-8-امنیت روانی و رضایت زناشویی ، در پرتو یاد خدا43

2-2-9- آثار شکرگزاری بر رضایت زناشویی.. 43

2-2-10- توکل و رضایت زناشویی.. 44

2-2-11- رضایت زناشویی در نظام خانواده44

2-2-12- تعریف رضایت.. 45

2-2-12-1- پیدایش رضایت.. 45

2-2-12-2- ابعاد رضایت.. 46

2-2-12-3- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی.. 46

2-2-12-4- رضایت از زندگی زناشویی.. 46

2-2-12-5- عوامل مؤثر در رضایتمندی زناشویی.. 47

2-3- پیشینه پژوهش... 49

2-3-1- پژوهشهای خارجی.. 49

2-3-2- پژوهشهای داخلی.. 49

فصل سوم

روش تحقیق

3-1- روشپژوهش... 54

3-2- جامعه آماری.. 54

3-3- حجم نمونه و نمونه گیری.. 54

3-4- ابزار اندازه گیری پژوهش... 54

3-5- اعتبار و روایی اندازه گیری.. 56

3-5-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 56

3-5-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 57

3-6- روش جمع آوری اطلاعات.. 58

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه. 60

4-2 توصیف داده ها60

4-3 تحلیل داده ها62

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- هدف.. 79

5-2-فرضیات پژوهش... 79

5-3- بیان یافته ها و نتیجه. 79

5-4- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)79

منابع. 87

منابع فارسی.. 87

منابع خارجی.. 89

پیوست ها: پرسشنامه. 91

خروجی نرم افزار Spss 94

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست:پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست,دانلود پاورپوینت مهارت خود آگاهی چیست,دانلود مهارت خود آگاهی چیست,مهارت خود آگاهی چیست,تحقیق مهارت خود آگاهی چیست,دانلود تحقیق مهارت خود آگاهی چیست,پروژه مهارت خود آگاهی چیست,دانلود پروژه مهارت خود آگاهی چیست,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی:مبانی نظری تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی,مبانی نظری, تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی

پاورپوینت بررسی موج شکن های انزلی:دانلود پاورپوینت موج شکن‌های انزلی,پاورپوینت موج شکن‌های انزلی,موج شکن‌های انزلی,موج شکن‌,چگونگی ساختمان موج شکنها,موج شکنهای چوبی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت سیستم های کنترل سرقت EAS:پاورپوینت سیستم های کنترل سرقت EAS ,تحقیق سیستم های کنترل سرقت EAS,مقاله سیستم های کنترل سرقت EAS,سیستم های کنترل سرقت EAS,تقسیم بندی سیستم های کنترل سرقت EAS,سیستم فرکانس رادیویی,سیستم مغناطیس,سیستم مغناطیس غیر برقی,

-نمونه سوالات کنکور سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر:دانلود نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر,نمونه سوالات سراسری آزمـون اختصاصی گروه ازمایشی هنر,دانلود نمونه سوالات سراسری,دانلود نمونه سوالات,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی ,کسب و کار,کارافرینی

پاورپوینت بررسی بارش:دانلود پاورپوینت بررسی بارش ,بررسی بارش,پاورپوینت بارش باران,بارش,هیدرولوژی,هیتوگراف,پاورپوینت بررسی بارش ,بررسی بارش باران,عناصر مولد بارش,باران‌نگار

حقانیت امام علی(ع):حقانیت امام علی,حدیث غدیر,غدیر,جانشین پیامبر

قیر:نفت خام نفت سفید نفت کوره قیر نفتی قیر دمیده امولسیون انگمی درجه نرمی گرانروی درجه نفوذ میزان کشش

پاورپوینت كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع غذایی:بیوتكنولوژی,صنایع غذایی,كاربرد بیوتكنولوژی,كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع غذایی,تعریف بیوتكنولوژی غذایی,پاورپوینت كاربرد بیوتكنولوژی,پاورپوینت صنایع غذایی,تحقیق درمورد كاربرد بیوتكنولوژی,دانلود مقاله بیوتكنولوژی در صنایع غذایی,دانلود پاورپوینت بررسی كاربرد بیوتكنولوژی در صنایع غذایی

پاورپوینت مزایای نمای خشک:پاورپوینت مزایای نمای خشک,پاورپوینت ,مزایای نمای خشک, نمای خشک